Du er her:

Kollektivtransport og byområder

Satsing på kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende må prioriteres framfor biltrafikk hvis vi skal redusere miljøkonsekvensene i transportsektoren.

Å reise kollektivt gir mindre utslipp og krever mindre plass enn biltrafikk, men for at flere skal reise kollektivt trengs det bedre kapasitet, reisetid og frekvens over hele landet.

Grønnere byer

I større byområder må kollektivtrafikken prioriteres framfor biltrafikken gjennom egne kollektivgater og rimelige priser. I dag dominerer bilen mange steder, derfor trengs det restriksjoner på bilbruk, som færre parkeringsplasser og køprising, for at kollektivtrafikken skal bli mer attraktiv.

Sykler og fotgjengere

Det må legges bedre til rette for gående og syklende over hele landet. Man skal slippe å måtte utfordre skjebnen bare fordi man velger sykkelen, egne sykkelveier og -felt må bygges for å gjøre det enklere å reise med miljø- og helsegevinst.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2011

Nyheter

Bil og tog e18 lysaker
Kommentar fra Naturvernforbundet:

Oslopakke 3 i positiv retning

07.06.2016 | Sist oppdatert: 07.06.2016

Den reviderte Oslopakke 3 tar flere skritt i positiv retning i forhold til sin forgjenger fra 2012. Det blir mye ekstra penger til T-baneutbygging og sykkeltiltak. Og store deler av E18-prosjektet er skjøvet ut i det blå. I tillegg blir det økte bompenger, som vil begrense trafikken. Det innføres også et mål om at biltrafikken ved bomstasjonene skal reduseres med 15 prosent.

Lokaltog ved Hauketo i Oslo
Jernbanesatsing:

Må sikre miljøgevinster

25.06.2014 | Sist oppdatert: 28.06.2014

Det er bra at regjeringen vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Og hvordan bør jernbanenettet utnyttes for å øke klimaeffekten?

Kolumbus_0505
Nasjonal transportplan:

Bra kollektivløft for byområdene

15.03.2013 | Sist oppdatert: 21.03.2013

Ifølge Aftenposten vil regjeringen gi 26 mrd. kroner til den lokale kollektivtransporten i de største byene fra 2014 til 2023. En betingelse for å få penger er at byene tar grep som gjør at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. – Dette er svært gledelig og helt nødvendig for at Stortingets mål i klimaforliket skal kunne innfris, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

IMG_1730

Oslopakke 3 – mot klimaforliket

13.06.2012 | Sist oppdatert: 13.06.2012

– Oslopakke 3 går i stikk motsatt retning av klimaforliket som ble vedtatt i Stortinget i går. Klimameldingen og klimaforliket legger opp til at veksten i transporten i de store byregionene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å klare det må også kommunene legge planer som bygger opp om dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Trikk 3 oslo

Vil ha grønnere byområder

22.03.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Det er et stort potensial for å redusere biltrafikken og legge om til mer miljøvennlig transport i byområdene. I tiden fram mot kommunevalget ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlige transportløsninger.