Sammen om skogvern

Pengemangel har satt stopper for mer skogvern. Naturvernforbundet går nå sammen med skognæringen og andre miljøorganisasjoner for å få bevilget mer penger slik at prosessen kan komme på skinner igjen.

Økt skogvern betyr være eller ikke være for flere truede planter og dyr. Etter at skogvern gjennom mange år vakte store konflikter og uenighet, har ordningen med frivillig vern de siste årene gitt gode resultater. Ordningen går ut på at skogeiere som vil verne istedet for hogst i egen skog, tilbyr myndighetene å spare verdifull skog mot erstatning. Men Miljøverndepartementet har i praksis stanset nye tilbud om frivillig vern på grunn av pengemangel. Naturvernforbundet har derfor gått sammen med andre organisasjoner og sendt et bekymringsbrev til regjeringen.

– Uten å ta vare på skogen, klarer vi ikke ta vare på norsk natur og det unike mangfoldet av planter og dyr som vi er så avhengige av. Regjeringen har lovet mer skogvern, men det må penger på bordet dersom løftene skal holdes, sier Ingeborg Gjærum, nestleder i Naturvernforbundet.

Hun får støtte av Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund:

– Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må det være en forutsetning at staten følger opp med de nødvendige midler, sier han.

Nødvendig med 10 % vern
Norges Skogeierforbund er en av de tretten organisasjonene som har samlet seg om kravet om mer penger til skogvern.Sammen med representanter for miljø, friluftsliv, industri og skog ber Naturvernforbundet i brevet om at det i statsbudsjettet for 2013 legges adskillig mer penger på bordet til å fortsette skogvernprosessene.

I dag har Norge vernet 2,5 prosent av vår produktive skog, som er den det er viktigst å ta vare på. Dersom vi skal ivareta norsk natur for fremtiden, slik vi også har forpliktet oss til i det internasjonale samarbeidet for å ta vare på verdens naturmangfold, må dette økes til 10 prosent innen 2020. Fortsetter tempoet som i dag, ser det ut til at vi når den nødvendige andelen vernet skog først i 2096.

– Å ta vare på skogen betyr ikke bare å ta vare på dyr, planter og gode opphevelser – det er også et viktig tiltak for å ta vare på klimaet. Vi vil stå på for å sikre nok penger til et skogvern vi i Norge kan bli stolte av, sier Gjærum.

Foruten Naturvernforbundet, har disse organisasjonene skrevet under brevet:
Norges Skogeierforbund, Norsk Industri, Natur og Ungdom, Greenpeace, SABIMA, Zero, WWF, NORSKOG, Fremtiden i våre hender, Bellona, FRIFO og NOF.