Seier for skogvernet!

– Endelig har vi fått på plass det etterlengtede målet om 10 prosent skogvern! sier en lettet Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Dette vil få stor betydning for trua dyr og planter som er avhengig av gammelskog som leveområde. Nå blir det avgjørende at skogvernet sikres økte bevilgninger over statsbudsjettet.

– Halvparten av de utrydningstruede artene våre lever i skog, og for ca 84 % av dem er det skognæringen som er trusselen. Vern av de biologisk viktigste områdene i produktiv skog er derfor alfa og omega skal vi kunne stanse mer tap av arter, sier Haltbrekken.

Da regjeringen la fram stortingsmeldingen om naturvern før jul i 2015, ble den kraftig kritisert fordi den manglet både ambisjoner og forslag til tiltak. Den ferske innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen innebærer heldigvis en styrking.

– Naturvernforbundet, WWF og SABIMA gav Stortinget faglige innspill i form av 33 konkrete forslag til tiltak. Det er gledelig at Stortinget følger opp flere av dem, og ber Regjeringen om å brette opp ermene for norsk natur.

Ønsker handlingsplan for sjøfugl

Også for hav og kystnatur varsles vesentlige endringer. Komiteen vil ha handlingsplan for sjøfugl, plan for marine verneområder og jevnlige revideringer av forvaltningsplanene for havområdene våre.

– Stortinget må sørge for at regjeringen følger opp disse tiltakene raskt, for havnaturen og sjøfuglbestandene er sterkt truet. Skal vi i framtida oppleve lunde og lomvi i våre fuglefjell og kunne lytte til makrellternas knatring rundt sommervarme svaberg, så trengs akutt livredning nå, sier Haltbrekken.

Tomme fuglefjell, døde måkeunger og nedgang i lundefugl og mange andre av sjøfuglene våre har vært den triste utviklingen de senere årene. En god handlingsplan vil forhåpentligvis kunne bidra til å snu denne negative utviklingen. Meldinga må også føre til rask opprettelse av kystnasjonalparker på Jomfruland, Raet og Lofotodden.

Styrk arbeidet med arter og naturtyper!

Myrene våre er både vannrensere, flomdempere og karbonlager. I tillegg er de viktige levesteder for mange truede dyr og planter. Oppstart med restaurering av ødelagte myrer og annen natur er et annet viktig tiltak.

Komiteen ber også regjeringen om å styrke arbeidet med kartlegging av arter og naturtyper.

– Komiteen har gjort en god jobb ut ifra den oppsiktsvekkende dårlige stortingsmeldingen fra regjeringen. Likevel mangler fremdeles en rekke viktige tiltak som må iverksettes for å stanse tapet av planter og dyr i norsk natur. Vi trenger for eksempel en supplerende nasjonalparkplan, merking av all opprettslaks, forbud mot hogst av gammelskog og stans i bruken av miljøfiendtlige subsidier, avslutter Haltbrekken.