Seier! Verna vassdrag forblir verna

Denne vinteren har det kommet forslag om å åpne for utbygging av verna vassdrag. Regjeringen har lansert energikommisjonen.

Vassdrag natur

Denne vinteren har det kommet forslag om å åpne for utbygging av verna vassdrag fra flere hold. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen slo imidlertid fast da kommisjonen ble presentert at vern av vassdrag er en forpliktelse vi har overfor fremtidige generasjoner og at verneplanene ligger fast.

– Det er bra at det slås fast at verneplanen for vassdrag skal legges til grunn, dermed er det horrible forslaget om å bygge ut verna vassdrag lagt dødt, jubler Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.  

Silje Ask Lundberg, tidligere leder i Naturvernforbundet, er blant medlemmene i energikommisjonen. Hun representerer miljøinteressene i kommisjonen, som ellers inneholder flere medlemmer fra både kraftbransjen og industrien, i tillegg til forbrukersiden.

Kommisjonen skal vurdere potensialet for energieffektivisering i ulike sektorer, og hvilken rolle dette kan spille i den langsiktige forbruksutviklingen. Den skal også vurdere virkemidler for å utløse potensialet, noe Naturvernforbundet mener er svært positivt – og etterlangtet.

– Energikommisjonens aller viktigste oppgave blir å stake ut kursen for en kjempesatsing på energisparing. Potensialet er stort for å frigjøre energi fra bygg og for energieffektivisering i industrien. Det er den raskeste og mest miljøvennlige måten å skaffe mer kraft på, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 
 

Elektrisk kraft er en verdifull ressurs. Foruten at vi må bruke den effektivt, må vi også prioritere noen bruksformål framfor andre. 

– Vi mener det er riktig at energikommisjonen vurderer hvordan vi på en god måte kan prioritere bruken av strømmen, til beste for natur og klima. Produksjon av bitcoin eller elektrifisering av sokkelen er eksempler på aktiviteter som ikke bør få tilgang til de knappe strømressursene, avslutter Truls Gulowsen,  

 Nå skal Naturvernforbundet gjøre sitt for at naturen ivaretas i kommisjonens arbeid!

Se Energikommisjonens mandat her!