Sentralstyreuttalelse: Omfattende vindkraftutbygging ødelegger verdifull natur i Trøndelag

Norges Naturvernforbund er svært urolig for konsekvensene av utbygginga av vindkraft som pågår og planlegges i Trøndelag. Områdene har verdifull og intakt natur som er lite berørt av inngrep, og som er levested for sårbare og utrydningstrua arter. Verdifull trøndersk natur er nå trua av omfattende vindkraftutbygging.

vindkraft utbyggning ødeleggelse

Verden står overfor farlige klimaendringer, som truer natur og økosystemer. På sikt er klimaendringene den største trusselen mot biologisk mangfold, men i dag er det tap og forringelse av leveområder som er den største trusselen mot artsmangfoldet. Klimaendringene og tapet av naturmangfold er to utfordringer som må løses i fellesskap, og ikke på bekostning av hverandre.

Sju vindkraftprosjekter er allerede bygd ut i Trøndelag og det er gitt konsesjon til tretten nye anlegg. I tillegg er sju nye konsesjonssøknader under behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hvert anlegg gir betydelige inngrep, med et stort antall svære turbiner, omfattende vei og kraftlinjeutbygging. Det er betydelige arealer som på denne måten blir omdannet fra naturområder til områder for industriell energiproduksjon. Dette krever en vurdering ikke bare av hvert enkelt anlegg, men av totalbelastningen som naturen i hele området utsettes for. Nå bygges det ut i områder med særlig verdifullt naturmangfold, blant annet Storheia, et område som Naturvernforbundet har foreslått som nasjonalpark. På Innvordfjellet hekker hubro, en art som allerede er sterkt trua, og anleggene vil ramme kystlynghei, som er en utvalgt naturtype. Vindkraftutbyggingene vil også svekke naturgrunnlaget for samisk reindrift.

Kraftselskapene som står for utbygginga, er i stor grad selskaper som eies av kommuner og fylkeskommuner i Norge. Derfor bør også lokal- og fylkespolitikere bidra til å stanse eller redusere den omfattende nedbyggingen av naturen som nå er i ferd med å skje. Naturvernforbundet oppfordrer politikere på alle nivåer til å ta sin del av ansvaret for å ta vare på den verdifulle naturen i Trøndelag.
 

Vedtatt av Naturvernforbundets sentralstyre (telefonmøte) 14. januar 2019