Skogmeldinga – økt trussel mot skognaturen

I dag la landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram stortingsmeldingen om skog- og trenæringa. Naturvernforbundet mener Skogmeldinga bommer kraftig når det ikke defineres nye, ambisiøse rammer for å innføre et miljømessig godt skogbruk i Norge. Dette ignoreres totalt i skogmeldingen og det er svært alvorlig.

– Dagens skogbruk er langt fra bærekraftig og utgjør en direkte trussel mot mange truede arter. Derfor er det særdeles skuffende at landbruks- og matminister Dale legger fram ei skogmelding som totalt ignorerer den miljøtrusselen som dagens skogbruk faktisk er. Regjeringen vil ha økt hogst og mer veibygging og ellers ture fram som før, noe som vil øke presset på mange planter og dyr i vår fantastiske skogsnatur, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

– Skogmeldinga gir ingen signaler om at næringa må redusere sitt store økologiske fotavtrykk og belastning på skogens biologisk mangfold. Den gir heller ingen kunnskapsbasert retning på de viktigste bidragene om hvordan skogen kan brukes for å begrense klimaendringene. Det er oppsiktsvekkende svakt at miljøutfordringene ikke tas på alvor og fraværet av miljøambisjoner i Skogmeldinga er skremmende, sier Arnodd Håpnes.

Naturvernforbundet vil også advare mot en storstilt satsing på biodrivstoff fra norsk skog. For det første vil dette ha betydelige negative naturkonsekvenser fordi dagens lovverk ikke hindrer at sjeldne og truede arter og naturtyper hogges. For det andre kan økt hogst føre til at CO2 frigjøres fra et stort karbonlager i jordsmonnet. Det må være avfallsprodukter fra skognæringen som brukes ved produksjon av biodrivstoff.

Naturvernforbundet hadde forventet at de følgende viktige miljøkrav skulle innfris:
1. Meldeplikt på all hogst
2. All skog i Norge må registreres av biologisk og økologisk faglig kompetent personell
3. Forbud mot bruk og planting av økologisk fremmede arter
4. Langt strengere miljøkrav må stilles til hvordan skogen skal drives

– Dessverre tar ikke skogmeldingen tak i disse overordna miljøgrepene, sier Arnodd Håpnes. Det er trist både for skogens biologiske mangfold og ikke minst for skognæringa selv, som fortsatt vil framstå som miljøverstinger.

Flere opplysninger? Kontakt:
Maren Esmark, generalsekretær: 971 83 379
Arnodd Håpnes, fagleder: 911 92 234