Stans byggingen av vindkraftverk i fugletrekk

Akkurat der utallige fugler trekker over Guleslettene i Sogn og Fjordane, har NVE sagt ja til bygging av vindkraftverk. Turbinene vil trolig ta livet av et stort antall fugler hvert år. – Vi er sterkt kritiske til hvordan kunnskap om store miljøkonsekvenser blir ignorert av NVE og ber om full stans i arbeidet med kraftverket inntil klagen vår er behandlet, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Vi er sterkt kritiske til hvordan kunnskap om store miljøkonsekvenser blir ignorert av NVE og ber om full stans i arbeidet med kraftverket inntil klagen vår er behandlet, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har sammen med Norsk Ornitologisk Forening har klaget på Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVE) godkjenning av forundersøkelsene som utbygger Guleslettene Vindkraft AS har gjennomført.

– Millioner av fugler trekker mellom sør og nord hvert år, og det blir stadig vanskeligere for dem å navigere på grunn av menneskers inngrep. Det er galskap å plassere et vindkraftverk midt i trekkleia deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Vil bygge 47 vindturbiner
Byggingen av vindkraftverket er i full gang. Arbeidene foregår i den østlige delen av området, mens den vestlige fortsatt er uberørt i påvente av undersøkelser av fugletrekket. Siden forundersøkelsene nå er godkjent av NVE har utbygger begynt å bygge vei inn i dette området. Det er i alt planlagt 47 store vindturbiner med tilhørende veinett, kraftlinjer og annen infrastruktur.

Massivt fugletrekk
Forundersøkelsene viser at det går et massivt fugletrekk gjennom området. Likevel har ikke NVE tatt hensyn til konsekvensene vindturbinene vil få for fuglene. NVE har heller ikke pålagt utbyggeren endringer i lokalisering, antall eller drift av vindturbinene i trekkperiodene. NVE begrunner vedtaket med at fugletrekket foregår i hele området, og at den vestlige delen av planområdet ikke skiller seg ut.

NVE har i alt gitt konsesjon til 5 forskjellige vindkraftanlegg midt i det relativt smale fugletrekket på en kort strekning langs kysten av Sogn og Fjordane. Den helhetlige belastningen dette vil gi er imidlertid ikke vurdert av NVE.

– NVE har bevisst unnlatt å vurdere sumvirkningen som oppstår når de har gitt en rekke vindkraftkonsesjoner langs kysten, og det viser seg at alle sammen berører det samme fugletrekket. Det er svært alvorlig, sier Ask Lundberg.

Flere truede arter
Undersøkelser gjennomført av Norsk institutt for naturforskning viser at det er et stort fugletrekk gjennom planområdet for vindkraftverket. Blant fuglene som bruker denne trekkleia finner vi truede arter som sædgås, stjertand og storspove, som alle er oppført som sårbare (VU) i Norsk rødliste.

– Vi er også bekymret for stor dødelighet hos vanligere arter. En forskningsartikkel fra september 2019 viser en nedgang på tre milliarder fugler i Nord-Amerika siden 1970. En studie fra 2015 viser den samme tendensen i Europa. Derfor er det svært viktig å ta vare på både artsmangfold og bestander for å unngå store konsekvenser for økosystemene våre. Det beste verktøyet for å få til dette er å slutte å bygge ut arealer som har høy verdi for naturen, sier Ask Lundberg.