Stans raseringen av Finnmark

Over 100 mil med «éngangsveier» gjennom inngrepsfri natur – det ville blitt konsekvensen hvis alle innmeldte vindindustrianleggene i Finnmark realiseres. Bare i Lebesby kommune er det meldt inn ni anlegg som vil kreve flere hundre kilometer vei.

Vei og skjæring frem til vindmøllerFoto: Leif Arne Jåma

– At mange av veiene bare vil bli brukt underveis i selve byggingen er ille nok. Når de i tillegg bygges større enn de fleste fylkesveier her – omkring 14 meter brede for å få frem store turbin-elementer – vil det bety enorme naturinngrep, sier Kjell M. Derås i Naturvernforbundet.

Heldigvis vil kun et fåtall av de innmeldte prosjektene kunne realiseres på grunn av begrensninger i strømnettet, men det vil allikevel være snakk om store naturinngrep.

25 vindkraftanlegg er meldt inn

25. april: Utbyggere har meldt inn 25 vindkraftanlegg med i alt flere hundre vindturbiner.

Mange av disse kommer ikke til å bli realisert på grunn av begrensninger i nettet.

I midten av juni vil NVE legge fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir med videre i prosessen og legges ut på offentlig høring.

Les mer hos NVE…

Sjelden natur og dyreliv

I Finnmark er det meldt inn 25 vindindustriprosjekter med et ukjent antall vindturbiner. Dersom alle disse skulle blitt realisert ville det ført til bygging av over 1 000 kilometer vei; det kreves gjennomsnittlig 800 meter vei per turbin i tillegg til veier inn til anleggene.

Det tilsvarer avstanden Oslo – Bodø og blir den største veibyggingen i Finnmark noensinne, i unike naturområder.

– Selv om alle anleggene selvfølgelig ikke vil bli bygd, vil det bety enorme naturinngrep i noen av de siste store, sammenhengende naturområdene i Nord-Europa, sier Kjell Derås. – Veiene vil fragmentere et alpint tundralandskap som er svært sårbart, både i seg selv og for alt fra insekter til fjellrev og snøugle. De to artene er henholdsvis sterkt og kritisk truet.

Privat
Kjell M. Derås er sentralstyremedlem i Naturvernforbundet og styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark. Her på tur opp mot Rásttigáisa.

«Uegnet»

Også økosystemene ellers og hydrologien i landskap med myrområder er svært sårbar. Sammen med risikoen for å trampe på urfolks rettigheter, var dette grunnen til at mesteparten av områdene ble karakterisert som uegnet for utbygging i forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft» i 2019. Kartleggingen undersøkte hvilke områder i Norge som egnet for vindindustri eller ikke.

– Naturinngrepene er mye mer alvorlige enn vindturbinene, selv om det også er ille nok med støyforurensing og visuell forsøpling. Selv om inngrepene skal repareres etter byggefasen, vil mye av skadene blir varige, sier Kjell Derås. – Mange av veiene blir bare brukt én gang, selv om det er noe vedlikehold. Etterpå blir de liggende til forfall. Tilbakeføring av sprengte fjell er tidkrevende, for å si det forsiktig.

Kraftpakke Melkøya en naturkatastrofe

Vindkraftutbyggingen er en del av planen for å dekke energibehovet som oppstår når Melkøya skal forsynes med elektrisitet fra land. Melkøya alene krever en dobling av kraftproduksjonen i Finnmark.

– Vi er svært kritiske til de enorme naturinngrepene som utbyggingen vil medføre, sier Kjell Derås.

Høyspentstrekk og urfolksrettigheter

I tillegg til turbiner og veier vil vindkraftanleggene medføre milevis med traseer for høyspentlinjer. Bare den nye, planlagte overføringslinjen fra Skaidi til Hammerfest har vakt sterke reaksjoner og risikerer å bli en ny Fosen-sak.

Det området der det er planlagt størst utbygging, er i Lebesby kommune. For eksempel Davvi-anlegget vil fylle 63 km2 og medføre ca. 110-120 km adkomst- og internveger, avhengig av endelig antall vindturbiner. Det kommer i sterk konflikt med både samiske områder og inngrepsfrie naturområder.

Noen nøkkeltall

 • For hver vindturbin trengs i snitt 800 meter vei.
  I tillegg kommer (i snitt)
  – 4 000 meter adkomstvei inn til anlegget.
  – 2000 m2 areal til selve turbinen.
 • Normal veibredde i vindkraftanlegg er 20 meter inkl. grøfter mm.
  Noen ganger er behovet 25 meter. Etter vanlig tildekking etterpå, er vanlig bredde 14 meter. (Til sammenlikning: I Norge er en 4-felts motorvei 20-23 meter bred.)
 • Snitt-areal som går med til hver turbin (med 20 m veibredde, adkomstvei ikke medregnet): 82 000 m2 = 82 mål.
 • I Finnmark er det meldt inn 25 vindkraftanlegg med et ukjent antall vindturbiner.

  Kilde: Direkte fysiske inngrep – NVE