Stopp uetisk jakt på rovdyr

Viltloven setter forbud mot å skyte dyr fra motoriserte fartøy, og sier at jakt ikke bør drives i yngletida. I Norge foregår mer og mer av offentlig organisert jakt på rovdyr fra snøskuter og helikopter – i yngletida. – Landsstyret vårt ber i et brev til Miljøverndepartementet om et møte med sikte på at slike former for jakt kan avvikles, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

jerv

Helt på tvers av viltloven har det festet seg en praksis i offentlig regi der jervetisper med nyfødte unger avlives i hiet, og  jerv og bjørn forfølges og skytes fra snøskuter og helikopter. Det innebærer bl a at dyrene utsettes for voldsomme stressituasjoner.  

Unntak og dispensasjoner blir permanent
-Viltlovens regler er satt for å sikre en human standard i vårt forhold til ville dyr, sier Haltbrekken. – Det blir mer enn paradoksalt at slike metoder brukes av forvaltningen mot arter som jerv og bjørn, samtidig som de bestandsmessig holdes på et nivå som gir rødlistestatus. Også rovdyrjakt må kunne begrenses til å omfatte ordinære og aksepterte metoder. At  bestandsmålene er nådd eller overskredet, forsvarer ikke at vi går på akkord med etiske prinsipper for dyrevelferd som også er  nedfelt i lovverk. Når unntak og dispensasjoner blir vanlig praksis og trappes opp fra år til år, er forvaltningen på villspor.