Store naturverdier trues av utbygging

Ekorndalselva truses av vannkraftutbygging. Vi må stoppe utbyggingen for å bevare de store naturverdiene som finnes i elva, mener Naturvernforbundet.

Elv vannfall natur grønt EkorndalelvaHonorata Kaja Gajda

I Ekorndalselva kan du oppleve ville stryk og fossefall, og kjenne fossesprøyt i ansiktet. Elva renner gjennom et naturreservat, og inneholder flere unike naturtyper som regnskog og fossesprøytsoner. Det er i tillegg registrert flere rødlistede arter i området som hubro og sjeldne lavarter.                                                                                

NTE energi ønsker nå å bygge ut elva, demme den opp og legge den i rør. Det nevnes ikke noe i konsesjonssøknaden at oppdemmingen vil føre til at deler av naturreservatet vil bli oversvømt. Det legges heller ikke vekt på at truede naturtyper vil gå tapt ved utbyggingen.

–          Elegant gjort, men feilaktig. Informasjon om alle naturreservater i hele landet er lett tilgjengelig i offentlige databaser. Å unnlate å opplyse om dette er sleipt av utbyggerne. Naturmangfoldloven krever at det stilles større krav til kunnskapsinnhenting når verdifull og sårbar natur berøres. Hvis NTE energi ønsker å framstå som en profesjonell aktør, må de overholde lovverket.

En utbygging i Ekorndalselva vil ikke bare kunne få konsekvenser for naturverdiene i Almdalen-Ekorndalen naturreservat, men vil også gå utover naturtyper som er av både nasjonal og regional verdi. Naturtypen fossesprøytsone er i følge den norske rødlista for naturtyper vurdert som nær truet. I takt med vannkraftutbyggingen i Norge har vi mistet stadig flere fossesprøytsoner de siste 50 årene.

Konsesjonssøknaden er med andre ord svært mangelfull slik den foreligger. Fylkesmannen har varslet innsigelse på grunn av manglende utredninger og for dårlig kunnskapsgrunnlag. Naturvernforbundet mener at søknaden er et symptom på at bransjen har for mye hastverk med å bygge ut nye vassdrag.

–          Grønne sertifikater, subsidieringsordningen for fornybar energi, har ført til at presset på norsk vassdragsnatur har økt enormt. Bare i 2012 kom det inn flere konsesjonssøknader enn det som har vært behandlet i løpet av de siste ti årene. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat 800 vannkraftsøknader til behandling, og det har allerede blitt gitt konsesjon til flere vann- og vindkraftsøknader enn det som var det nasjonale målet for ordningen. Da bør prosjekter med så store negative konsekvenser for naturmiljøet som utbyggingen av Ekorndalselva få avslag.