Stort behov for mer penger til skogvern

En unik allianse av organisasjoner, med over en million medlemmer i ryggen, ber i et felles brev regjeringen sikre tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer for skogvern i statsbudsjettet for 2015.

Etter full stopp i vern av privateid skog på grunn av pengemangel i 2012, ble skogvernbudsjettet økt de to siste årene etter krav fra en samlet allianse av skogeiere, industri, miljøvernere og friluftslivet. Dermed har mange skogeiere som lenge hadde stått i kø for frivillig å verne skogen sin endelig fått avklart sine saker og fått erstatning.

– Det koster penger å verne skog. Vi er glade for at regjeringen Solberg prioriterer skogvern og har videreført økning i årets skogvernbudsjett, men for å bevare de unike norske skogene må regjeringen sette av mer penger, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. 


Avhengig av forutsigbarhet
Med rundt tre års saksbehandlingstid er skogvernprosessen avhengig av stabilitet i bevilgninger og minst tre års forutsigbarhet. Derfor er det viktig å sikre tilstrekkelige bevilgninger i 2015 og i årene framover.

– Det medfører store utfordringer for saksbehandlingsapparatet at det ikke er noen garanti for bevilgningen til skogvern fram i tid. Både skogeiere og vernemyndigheter har behov for forutsigbarhet, slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten at usikkerhet omkring erstatninger, sier Erik Lahnstein, ny sjef i Skogeierforbundet.

Utfordring for industrien
Norsk skogindustri har i en årrekke bedt norske miljømyndigheter om å øke skogvernet, både gjennom brev og direkte møter.

– Manglende skogvern her hjemme er en utfordring for industrien fordi utenlandske kjøpere stiller strenge miljøkrav. Økt skogvern er en forutsetning for at industrien skal kunne levere bærekraftige produkter fra skogen, sier Marit Holtermann Foss i Norsk Industri.

Vern uten konflikt
Myndighetene har lenge vært tydelig på at skogvernet skal økes, og norske skogeiere svarer med å tilby frivillig vern av områder med store verneverdier. Regjeringen er derfor i en unik stilling til å kunne gjennomføre skogvern uten store konflikter. Dette er et viktig element i arbeidet med å ta vare på et representativt utvalg av naturtyper i skog og det biologiske mangfoldet i Norge. Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må staten kunne følge opp med de nødvendige midler.