– Stort feilsteg om Nedre Otta bygges ut

Onsdag 25. juni kom nyheten mange har fryktet: Norges Vasskraft- og energidirektorat tilrår konsesjon til Nedre Otta kraftverk. Dermed kan elva bli fattigere på fisk, naturmangfold og opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende. – Det vil være et stort feilsteg å bygge ut denne elva, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, som nå vil møte Olje- og Energiminister Tord Lien.

Utbygging av Nedre Otta vil berøre en elve­strekning på så mye som ti kilometer, og vil gi redusert vannføring. Dette vil medføre tørrlagte strandsoner, og med det brede og grove elveleiet vil også strekningen fremstå som mer eller mindre tørrlagt, til tross for minstevannføringen. I tillegg vil elvestrekningen oppstrøms for dammen og arealet rundt demmes ned.

– Vi vil sterkt anmode olje- og energiminister Tord Lien om å overprøve NVE i denne saken. Utbyggingen vil ødelegge leveområdene til mange av de viktige artene som lever der nå. Redusert vannføring i den breie elva vil gå på bekostning av fisken i elva, som mister gyte- og oppvekstområder, matkilder og vandreområder.   sier Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet.

 Det er registrert minst fem arter av lav og sopp som er på «rødlista» over truede arter langs den berørte strekningen. Disse kan raskt få enda større problemer hvis økosystemet forandres, slik det vil gjøre med en utbygging. Redusert vannføring vil være negativt for fugleartene som lever langs elva. Dette gjelder særlig nasjonalfuglen vår fossekallen, som mister mange av sine overvintringsområder.

– Det er ikke uten grunn at vi i Naturvernforbundet har kåret denne elvestrekningen som en av de 12 vassdragene i Norge som er mest verneverdige. Nedre Otta er et eldorado for mange arter, også mennesker som er glade i friluftsliv, elvesport og fiske. Vassdragsnaturen i området er allerede sterkt belasta gjennom en rekke reguleringer og andre store naturinngrep. Nedre Otta bør ikke føres til lista over ofrede elvestrekninger, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Håpnes mener NVE har oversett hvor mange viktige tjenester Nedre Otta gir oss.

– Verdien av en elv må måles i mer enn kilowatt!  Vi er for utbygging av fornybar energi. Men en utdødd art er ikke fornybar, en oppdemmet dal eller elvestrekning er ikke fornybar og du kan ikke fiske eller padle i ei tørrlagt elv. Forvaltningen verdsetter ikke alle de verdiene som levende vassdrag utgjør. Økosystemtjenestene som Nedre Otta gir oss i dag er verdt å ta vare på for framtidige generasjoners skyld,  sier Håpnes. sier Arnodd Håpnes.  

Naturvernforbundet  har allerede støttet Fylkesmannen i Oppland sitt forslag om helhetlig vurdering av Gudbrandsdalslågen, og at de gjenværende urørte delene av Ottaelva og Lågen vernes ved en ny supplering av verneplanen/omlegging av Samlet plan. Arnodd Håpnes mener en slik helhetlig vurdering vil vise at opprustningstiltak i gamle kraftverk er en bedre løsning enn nye utbygginger.  

– Opprustingstiltak er en langt mer fremtidsrettet og bærekraftig løsning for naturmangfoldet.  Det er ingen skam å bruke fagkunnskap og fornuft i denne saken. Derfor vil Naturvernforbundet snarlig be om et møte med Olje- og energiministeren og innstendig be Tord Lien om å bidra til å bevare denne fantastiske elvestrekningen slik den er i dag. Det er avgjørende både for naturmangfoldet i området, reiseliv, friluftsliv og fiske, sier Håpnes