Stort løft for skoleprosjekt

Azerbaijan, Hviterussland, Georgia, Kirgisistan og Armenia har nå undertegnet avtale med Naturvernforbundets skoleprosjekt om energi og miljø, SPARE.

SPARE, Naturvernforbundets store skoleprosjekt om energi og miljø  drives i 11 land i det tidligere Sovjetunionen.  I 2013 fikk det  et betydelig løft i Kaukasus og Sentral-Asia. Store samarbeidsavtaler med undervisningsdepartementer har i løpet av året blitt undertegnet i hele fem land – Azerbaijan, Hviterussland, Georgia, Kirgisistan og Armenia.

Den siste av i alt fem avtaler  ble undertegnet i Kirgisistan i november mellom SPARE-partner BIOM, Utdanningsministeriet i Kirgisistan og Naturvernforbundet. I land så forskjellige som Azerbaijan, Hviterussland, Georgia, Kirgisistan og Armenia, har SPARE-partnere i 2013 klart å påvirke sine miljø – og utdanningsdepartementer til å undertegne samarbeidsavtaler der de er enige om at de i fellesskap skal støtte og fremme hovedtrekk i SPAREs aktiviteter. Støtte til tiltak som lærerutdanning og utdanningsmateriale er avgjørende for det videre arbeidet med SPARE og er et viktig skritt for å integrere SPARE i de nasjonale læreplanene. SPARE kombinerer pedagogisk kunnskap om energieffektivitet med praktiske, lavkostnad demonstrasjonsprosjekter på skoler og i lokalsamfunn, og har blitt implementert i nesten alle landene i det tidligere Sovjetunionen i mer enn 15 år. Parallelt med å etablere og koordinere veksten av SPARE nettverket, har Naturvernforbundet også jobbet med å utvikle de 15 partnerorganisasjonenes kapasitet og organisatoriske styrke.

Prosessen med å undertegne samarbeidsavtaler er også et resultat av økt samarbeid mellom partnerorganisasjonene i SPARE.  Dette samarbeidet har resultert i bedre undervisningsmateriell og opplæringsprogrammer.  Partnerne har også samarbeidet i lobbyvirksomhet rettet mot sine respektive myndigheter. Ett eksempel på den positive effekten av det regionale samarbeidet kan sees i Armenia hvor vår partner «Tapan» etter flere års forsøk lyktes i å signere en intensjonsavtale med miljø – og utdanningsdepartementene. Dette kan indirekte ha hatt sammenheng med at vår Georgiske partner «Ecovision» hadde sikret en lignende avtale i Georgia på samme tidspunkt.  Den positive effekten av disse avtalene bidro til å skape et miljø for undertegnelse av lignende avtaler i Hviterussland og Kirgisistan.  Denne utviklingen viser hvordan samhandlingen og samarbeidet mellom partnere ikke bare gir konkrete resultater i form av avtaler og tillit med nasjonale myndigheter, men også bidrar til å styrke regional konfliktforebygging. 

Dette gjelder særlig for Armenia og Aserbajdsjan hvor de internasjonale relasjoner de siste årene har blitt ytterligere forverret samtidig som det regionale samarbeid innen SPARE nettverket har blitt styrket. SPARE nettverkets arbeid har indirekte skapt en arena der frivillige organisasjoner og representanter for regjeringen kan jevnlig møtes for å identifisere felles problemstillinger og samarbeidsløsninger.  I land hvor myndighetsstrukturene er uforutsigbare med stadige utskiftninger av personell, blir det ekstra viktig å jobbe med å etablere bindende avtaler og formalisere samarbeidet med de departementene våre partnere samarbeider med.