Stortingspolitikere krever stans i hogst av gammelskog

For noen få uker siden ble en rik sandfuruskog med en rekke rødlistede arter hogd ved Flesberg i Numedal. Tre stortingsrepresentanter har besøkt området og krever nå endringer i norsk skogbruk.

Krostoffer Robin Haug (MdG) ved hogstfelt etter rik sandfuruskog i Flesberg. Foto: Arne Nævra

–  Det vi ser her er et eksempel på at vi ikke tar vare på naturverdiene våre i Norge. Det som har vært verneverdig gammelskog med store naturverdier, hogger vi nå ned for fote. Dette må vi sette en stopper for. Derfor utfordrer vi regjeringen, sier Kristoffer Robin Haug, stortingsrepresentant i Miljøpartiet de Grønne.

Torsdag 9. februar var Haug sammen med stortingsrepresentantene Sofie Marhaug (Rødt) og Birgit Oline Kjerstad (SV) på befaring i et hogstfelt i Flesberg. De var invitert av tidligere stortingsrepresentant og naturfotograf Arne Nævra og Naturvernforbundet. Ola Elvestuen fra Venstre var også invitert, men han kunne ikke delta.

– Det må være et offentlig ansvar å forvalte disse verdiene. Vi kan ikke overlate til de som skal tjene penger på skogen å undersøke om det er verdier i skogen. Det vi ser her viser at det fungerer ikke. Det blir bukken og havresekken. Det må være historiens grelleste eksempel på et perverst insentiv, sier Haug.

Kvinne som undersøker et treFartein Rudjord

Vil du også ta vare på naturverdiene? Si nei til hogst av gammelskog du også!

Sofie Marhaug (R), Kristoffer Robin Haug (MdG), Gjermund Andersen i Naturvernforbundet, og Birgit Oline Kjerstad (SV). Foto: Arne Nævra
Sofie Marhaug (R), Kristoffer Robin Haug (MdG), Gjermund Andersen i Naturvernforbundet, og Birgit Oline Kjerstad (SV) på befaring ved hogstfelt etter rik sandfuruskog i Flesberg, Numedal. Foto: Arne Nævra

Den rike sandfuruskogen ved Flesberg var av en truet naturtype som ikke skulle vært hogd.

– Rett før jul ble det hogd en tilsvarende biotop litt lenger sør her. Da ble hogsten stoppet av politiet. Dette er en veldig viktig naturtype som vi må ta vare på, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

– Her er det funnet seksten nær truede arter og en dødisgrop, som er en truet landskapstype. Så her er det altså tre sett med verdier som skogbruket skulle ha fanget opp, sier Andersen.

Han påpeker at naturverdiene i området skulle vært registrert gjennom MiS, eller Miljøregistrering i skog, som skogbruket selv styrer. All skog som er aktuell for hogst skal registreres på denne måten. Slik registrering er en forutsetning for miljøsertifiseringen PEFC.

Tømmer etter hogst av rik sandfuruskog i Flesberg, januar 2023. Foto: Arne Nævra
Tømmer etter hogst av rik sandfuruskog i Flesberg, januar 2023. Foto: Arne Nævra

– Dette tømmeret går rett ut til kundene med et miljøstempel, PEFC, og det betyr at dette skal være miljøvennlig tømmer fra et bærekraftig skogbruk. Og det vet de ingenting om, for de har ikke foretatt registrering på forhånd. De vet ikke hva de hogger – de hogger i blinde, sier Andersen.

– Vi må sikre de enorme verdiene som ligger i det biologiske mangfoldet i skogen, sier Birgit Oline Kjerstad, stortingsrepresentant for SV.

– Alle er tjent med at det er tillit til sertifiseringsordningen og miljøkartlegginga. Vi skal ta vare på natur, og vi har en ny naturavtale, til og med. Her trenger vi å få gjort noe med tilliten til systemet og få uavhengige av biologer som ikke har dette avhengighetsforholdet økonomisk til om de får et oppdrag eller ikke, sier Kjerstad.

SV har fremmet et representantskapsforslag på Stortinget for å få en ny skogpolitikk. Der ber partiet om uavhengige biologiske kartlegginger av skog, hogstmoratorium for gamle naturskoger og innføring av søknadsplikt på hogst.

– Vi støtter forslaget om en ny skoglov. Vi mener at det må bli en mer uavhengig forvaltning av skogene våre, og at vi får et skikkelig tilsyn av skogene våre, for det fungerer ikke i dag. Vi må ha en mer uavhengig forvaltning med strengere krav, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt.

Familie på tur i skogenFartein Rudjord

Skogen har rike verdier – både i seg selv og gjennom alt den gir oss mennesker. Står vi sammen kan vi ta vare på naturen, i dag og for kommende generasjoner. Bli med på laget!