To vern og en utbygging

Olje- og energidepartementet har sagt nei til kraftverk Nundalselvi i Sogn og Fjordane og Eima i Buskerud. Samtidig gir departementet grønt lys til Vigda kraftverk i Trøndelag.

Bjørn Furuseth

– Det er svært gledelig med Eima på Geilo og Nundalselva i Årdal. Dette er saker som Naturvernforbundet har jobbet mye med. Dette er en viktig seier for naturen og friluftslivet i disse områdene,  sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Nundalselvi
En utbygging av nundalselvi ville rammet en bekkekløft med flere sjeldne og truede arter. Likevel ga Norges vassdrags- og energidirektorat i 2015 tillatelse til produksjon av 14 GWh. Vedtaket ble påklaget av Årdal kommune, Sogn og Fjordane Turlag og flere andre organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet gjennom Forum for natur og friluftsliv. I begynnelsen av juli omgjorde Olje- og energidepartementet avgjørselsen.

– Departementet mener at Nundalselvi kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, kulturmiljø og naturmangfold vurdert opp mot fordelene ved utbyggingen, står det i departementets vedtak.

Eima
NVE ga grønt lys til Eima kraftverket i 2015, med en årlig produksjon på 8,5 GWh. Naturvernforbundet advarte sterkt mot utbygging, og vedtaket ble påklaget.

– Skadevirkningene på det biologiske mangfoldet vil være stor, og flere arter vil få redusert sine leveområder. Vi mener at det ikke er gjort nok fra utbyggernes side for å kartlegge konsekvensene for det biologiske mangfoldet, og da spesielt virkningen ved rørgata og veien opp til dammen, står det i Naturvernforbundets høringsuttalelse.

I begynnelsen av juli omgjorde departementet tillatelsen med henvisning til negative konsekvenser for landskap, natur og friluftsliv.

Vigda
Til tross for innsigelse fra Fylkesmannen Sør-Trøndelag, valgte Olje- og Energidepartementet å opprettholde NVEs tillatelse til utbygging av kraftverk i Vigda i Trøndelag. Fylkesmannen mente at utbyggingen ville ramme truede arter som ål og elvemuslig. Elva renner gjennom Skaun og Melhus og ut i Trondheimsfjorden. Kraftverket vil produsere cirka 10 GWh årlig.

– Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for naturmangfoldet, og føre til en forbedring av forholdene for ål og elvemusling sett i sammenheng med planlagt opprustning av Sagbergfossen kraftverk i samme vassdrag.