Tolgafallene – små ulemper med utbygging?

Enorme massedeponier, oppdemming av elva og sterkt redusert vannføring på en 13 km lang strekning. Utbygging av vannkraftprosjektet i Tolga har store konsekvenser.

FossIvar Øyan

Opplandskraft og Tolga kommune ønsker å bygge ut Glommas siste uberørte strykstrekning. Norges Jeger- og Fiskerforbund, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og Naturvernforbundet står samlet i sin kritikk av utbyggingsforslaget.

– Som den siste lengre uregulerte strykstrekningen i hele Glomma, er det knyttet store frilufts- og fiskeinteresser til elvestrekningen. I tillegg til lokale fiskere kommer det tilreisende fra inn- og utland for å fiske her. Det er åpenbart at en utbygging i denne størrelsesorden vil ha store konsekvenser for både sportsfiske og for lokale reiselivsbedrifter, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Det er allerede mange kraftverk i Glomma. De fleste utgjør betydelige eller absolutte vandringshindre for fisk, til tross for fisketrapper av ulik type. De foreslåtte avbøtende tiltakene har en lite erfaring med. Siden strekningen er av særlig stor betydning for harr og ørret, som er kjente for sine nærings- og gytevandringer, mener organisasjonene at det er uansvarlig å basere seg på et slikt eksperiment.

Store naturverdier
I tillegg er det knyttet store naturverdier til elvestrekningen. Her er det registrert 13 verdifulle naturtyper og flere truede arter. Blant annet har oter fast tilholdssted i elva. Rasteplasser for vannfugl, sandsvalekoloni og levested for Norges nasjonalfugl, fossekallen, vil bli borte med utbyggingen. Organisasjonene er bekymret over at så viktige naturverdier ikke blir tatt hensyn til.

– Mange arter og naturtyper vil bli negativt påvirket av en utbygging. Noen av naturtypene som vil bli berørt, er definert som trua naturtyper på Norsk Rødliste (2011). Dette er imidlertid utelatt i konsekvensutredningen. Konsekvensene av utbyggingen vil derfor kunne bli mye verre enn antatt, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Christian Steel, generalsekretær i SABIMA mener den samlede belastningen på Glomma fra eksisterende vannkraftverk bør tas i betraktning.

  • Problemet er at store deler av Glomma alt er utbygd, og fiske og naturverdiene langs elva er sterkt presset. Tolga kraftverk må derfor sees i sammenheng med tidligere utbygginger. Først da kan man få et mer realistisk bilde av de store konsekvensene dette innebærer for naturmiljøet, fiske, friluftsliv og turisme. Ut fra hensynet til den samlede belastningen på Glomma, bør det ikke gis konsesjon til den omsøkte kraftutbyggingen, sier Christian Steel.

Må skrinlegge prosjektet
Opplandskraft hevdet nylig at de har brukt ti millioner på utredningsarbeid, og at de nå har en utbyggingsplan som medfører små ulemper. Dette til tross for at konsekvensutredningen fastslår at det foreslåtte utbyggingsalternativet er det mest konfliktfylte i forhold til både fiskeinteresser, naturvern og landskap.

  • Utbygging av fornybar energi må skje på en langt mer bærekraftig måte enn det Opplandskraft legger opp til, og ikke på bekostning av verdifull natur. Derfor må dette prosjektet skrinlegges, sier Arnodd Håpnes fagleder i Naturvernforbundet.