Bra kollektivløft for byområdene

Ifølge Aftenposten vil regjeringen gi 26 mrd. kroner til den lokale kollektivtransporten i de største byene fra 2014 til 2023. En betingelse for å få penger er at byene tar grep som gjør at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. – Dette er svært gledelig og helt nødvendig for at Stortingets mål i klimaforliket skal kunne innfris, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Pengene skal fordeles til byene basert på avtaler mellom staten og kommunene. Hvilke tiltak som skal settes i verk, og hva pengene skal brukes til, blir det opp til kommunene å foreslå.

– Det er bra det er fokus på målet, nemlig at personbiltrafikken ikke skal vokse. At kommunene premieres for resultatoppnåelse, og at staten samtidig gjør det lettere for byene å investere i kollektivtransporten som de ellers ikke har råd til, er en riktig måte å tenke på, fortsetter Haltbrekken.

Det planlegges flere større veiutbygginger i og omkring større byer, ikke minst E 18 mellom Oslo og Asker og Rogfast-prosjektet inn mot Stavanger. Dette er veiprosjekt som etter alt å dømme vil gi økt trafikk.

– Vi forventer at de statlige kollektivpengene ses i sammenheng med planer om store veiutbygginger. Store veiutbygginger som øker trafikken, vil true målet i Stortingets klimaforlik, som sier at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Byområder som vil ha nye veier som øker trafikken, kan ikke forvente å premieres med penger til kollektivtransporten. Regjeringen må være tydelig på dette, avslutter Lars Haltbrekken.