– Trekk tilbake naturødeleggende vindkonsesjoner

Naturvernforbundet krever at Olje- og energiminister Sylvi Listhaug igangsetter ny vurdering av alle gitte vindkonsesjoner der bygging ikke har startet. – Vi kan ikke tillate at vindkraftverk skal rasere viktige natur- og friluftsområder, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

vindmølle vindmøller kysten havet natur

– Hensynet til natur, friluftsliv og naturbaserte næringer må vektlegges langt sterkere i vindkraftsaker. I en årrekke har Naturvernforbundet pekt på de store ødeleggelsene bygging av vindkraft fører til. Nå er det på høy tid at energimyndighetene lytter og gjør noe med det, sier Ask Lundberg.

– Trekk vindkraftkonsesjoner tilbake!
Naturvernforbundet krever en gjennomgang av alle konsesjoner som er gitt til utbygging av vindkraft der byggingen ikke er i gang. Prosjekter hvor naturkonsekvensene blir for store må trekkes tilbake. Vi har flere skandaløse eksempler på konsesjoner som aldri burde vært godkjent:

– Andmyran vindkraftverk i Vesterålen, hvor det er gitt konsesjon til bygging av et vindkraftverk i et område med svært rikt plante- og dyreliv. Her samles blant annet tusenvis av gjess på sine trekk nordover mot Svalbard, Grønland og Barentshavet. I tillegg er myrene i området viktige karbonlagre.
– Midt i fugletrekket langs kysten på vestlandet er det gitt konsesjon til fem anlegg, Bremangerlandet, Guleslettene, Okla, Lutelandet og Hennøy. Her må det gjøres en ny vurdering. Tilsammen kan anleggene gjøre uopprettelig skade på fuglelivet langs kysten. 
– Sju vindkraftprosjekter er allerede bygd ut i Trøndelag og det er gitt konsesjon til hele tretten nye! På Innvordfjellet hekker hubro, en art som allerede er sterkt trua, og anleggene  i Trøndelag vil ramme store kystområder, fjellnatur og samisk reindrift.

– Det er galskap å bygge vindkraftanlegg i områder som Andmyran, Gulesletten og Innvordfjellet. Her er det eneste riktige å trekke konsesjonen tilbake. Det gjelder også en lang rekke andre konsesjoner, sier Lundberg.

Sviktende grunnlag
Naturvernforbundet mener at mange vindkraftkonsesjoner er gitt på sviktende grunnlag fordi naturen er dårlig kartlagt og natur- og friluftslivverdier ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i beslutningen.  Resultatet er at store, inngrepsfrie naturområder ødelegges og truede og sårbare arter mister sine leveområder.

– Vi ser at kartleggingen av biologisk mangfold og andre natur- og friluftsinteresser er mangelfulle, og det gjelder også samisk kulturlandskap og reindrifta. Videre ser vi at samlet belastning av flere inngrep i samme området i liten grad er vurdert i flere av de gitte konsesjonene, sier Lundberg.

Både natur og klima
Tidligere denne uken gikk NHO ut og sa at vi «må tåle naturinngrep for å løse klimautfordringene» og at natur må ofres for å beskytte arbeidsplasser og klima. Naturvernforbundet er sterkt uenig.– Å bygge ned viktige naturområder er ingen god klimapolitikk. Selv om fornybar energi trengs for å fase ut fossil energi, er vi også avhengig av en robust og intakt natur. Mer natur er samtidig en av de viktigste løsningene på klimakrisen. Vi kan ikke sette kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold opp mot hverandre. Vi må finne løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen, sier Lundberg.

– Å redusere bruken av fossil energi er den viktigste måten å få ned norske klimagassutslipp på. Det forutsetter en politisk vilje til kraftig satsing på energieffektivisering, nedgang i transportbehovet og utfasing av petroleumsindustrien. Et fossilfritt Norge i 2040 er mulig uten så omfattende utbygging av mer kraft enn det vi allerede har. 

NHO burde samle sine medlemsbedrifter i en dugnad for energisparing, fremfor å rope ut om en unødvendig rasering av norsk natur. Samtidig må Regjeringen våkne og sette av store midler til formålet, sier Lundberg.

Møter Olje- og energidepartementet og Klima- og miljøministeren
Naturvernforbundet vil legge fram disse kravene i et møte med statssekretær Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet torsdag 16. januar. Fredag 17. januar møter vi klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen for å diskutere framtidens konsesjonssystem for vindkraft.

Les også:
Natur og friluftsliv må prioriteres i vindkraftutbygginger
Landsstyreuttalelse: Krever gjennomgang av miljøfaglig grunnlag i vindkraftkonsesjoner
Krever gjennomgang av miljøfaglig grunnlag for vindkraftkonsesjoner
Landsstyreuttalelse: Krever fossilfritt Norge i 2040
Rapport: Slik kan Norge bli fossilfritt