Troms Kraft må få kraftig reaksjon

Det fiskerike vannet Gálggojávri i Troms ble 19. september brutalt tappet ned av Troms Kraft. Naturvernforbundet frykter at den store nedtappingen vil gå hardt ut over gytende fisk og bunnfaunaen i vannet. – Troms Kraft må ilegges en skikkelig bot og skadene må repareres og ulempene reindriftsutøverne er påført må avbøtes, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Troms kraft kan ikke gjentatte ganger vise til tekniske feil som er rettet opp når ulovlig og naturødeleggende nedtapping i Gálggojávri  i Troms fortsatt skjer, sier Haltbrekken. – Det er også utålelig arrogant i forhold til reindriftsamene som skal kunne forvente at Troms Kraft holder seg innenfor konsesjonsbestemmelsene.

Haltbrekken viser til medieoppslag om ulovlig nedtapping av Gálggojávri og brev fra reindriftssamene hvor det går fram at det ikke er første gang det regulerte vannet er tappet ned langt ut over det Troms Kraft har lov til. Skadevirkningene er store både for vannforsyningen til reindriften, for den allmenne ferdsel og for livet i vannet.

  En så brutal nedtrapping som skjedde 19. september ødelegger for bunndyrfaunaen og for fisket i lang tid framover, konstaterer Haltbrekken. Han er også opptatt av at Troms Kraft må ilegges ei skikkelig bot. Bota må brukes til å bøte på de verste naturskadene og tapene for reindrifta.

 Det må aldri bli lønnsomt for kraftselskaper å bryte konsesjonsbestemmelsene, sier Haltbrekken – Det gir heller ingen mening i at bøter forsvinner i statskassa i stedet for at de brukes til å gjenopprette konkret skade.

Naturvernforbundet har nå skrevet brev til NVE hvor de gjør det klart at forbundet vil vurdere politianmeldelse dersom ikke Troms Kraft ilegges tilfredsstillende straffereaksjoner.