Uakseptable kraftplaner for Finnmark

En kartlegging gjennomført av NVE viser at ulike kraftselskaper arbeider med hele 28 nye kraftverksprosjekter i Finnmark, hvor 24 av dem er nye vindkraftverk. Dette er både urealistisk og uakseptabelt.

Vindkraftverk i solnedgang

Det er illustrerende for den manglende respekten for natur og samisk kultur at samtlige vindkraftprosjekter er i områder som ble utelukket i NVE sin tidligere «Nasjonal Ramme» for vindkraft, på grunn av konflikter med naturverdier og samiske urfolksrettigheter.

De øvrige 4 prosjektene på lista er to mindre vannkraftoppgraderinger, en voldsom effektoppgradering av Alta kraftverk (!) som høyst sannsynlig vil være katastrofal for laksen og annet liv i elva, og et fullstendig urealistisk atomkraftprosjekt i Vardø.

Grovt oversiktskart over planlagt vindkraft i Finnmark.

Naturvernforbundet lover kamp mot «Kraftplan Finnmark», og mener NVE sin oversikt over mulige prosjekter understreker behovet for å revurdere regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya og ha en egen kraftprosess for Finnmark. Melkøya-vedtaket er den eneste grunnen til dette hastverket. Uten elektrifisering av Melkøya er kraftsituasjonen i Finnmark bedre enn i resten av landet, med et årlig kraftoverskudd som eksporteres.

Naturvernforbundet er imot elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner med kraft fra land, og mener mesteparten av det skisserte kraftunderskuddet kan dekkes gjennom energieffektivisering og bedre prioriteringer av hva slags aktiviteter som kan benytte våre verdifulle og knappe kraftressurser.

Prosjektoversikten er hentet fra denne listen som ble publisert av NVE i dag. NVE påpeker at det jobbes med langt flere prosjekter enn det er kapasitet til, selv med en kraftig oppgradering av nettet i Finnmark.

Fartein Rudjord

Vi trenger deg!

Er du også opptatt av å bevare natur og miljø ? Som medlem er du med på å påvirke beslutningstakere lokalt, nasjonalt og globalt.