Uaktuelt å ødelegge Repparfjord

I går kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler sjødeponi i Repparfjord. – Vi har ikke lenger en fiskeriminister som forsvarer ren sjømat! Vi setter nå vår lit til at Tine Sundtoft og Jan Tore Sanner setter en stopper for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Utsikt over Repparfjord i Telemark

Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler å tillate gruvenæringa å dumpe gruveavfall rett i Repparfjord i Finnmark. Repparfjord er en nasjonal laksefjord. Departementet hevder at negative konsekvensene for sjømatnæringen er akseptable, og at mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt, stikk i strid med miljøekspertenes dom.

– Det er uforståelig at de konkluderer med dette når faginstansen og sjømatnæringen sier det stikk motsatte. Fiskeridirektoratet har lagt ned innsigelse mot planene, og Havforskningsinstituttet har ved flere anledninger klart frarådet det planlagte fjorddeponiet, nettopp på grunn av de negative konsekvensene for gyteplassene i fjorden, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, som frykter at Monica Mæland har mistet gangsynet.

– Vi har ikke lenger en fiskeriminister som forsvarer ren sjømat!                                                                                                               

I brevet tar departementet ikke hensyn til at de planlagte utslippet vil kunne påvirke livet i hele fjorden, på grunn av spredning av finpartikulært materiale og såkalte nanopartikler. Nyere forskning viser at disse nanopartiklene er ekstra farlige, og blir transportert over mye større områder enn større partikler. Internasjonale forskere jobber nå med å undersøke konsekvensene av utslipp av nanopartikler, og grundigere studier er nødvendig før man kan konkludere om farepotensialet i Repparfjord.

Det nye nærings- og fiskeridepartementet er en sammenslåing av det som tidligere var Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet har tidligere uttalt seg kritisk til saken og krevd grundigere utredninger.

– Det er skremmende å se hvordan fiskeriinteressene blir fullstendig overkjørt i det nye departementet, til fordel for gruvenæringen. Det var dette vi fryktet da departementene ble slått sammen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. 

Departementet overkjører også en annen viktig næring i området, nemlig reindriftsnæringen. Deres nei til gruvedrift i Repparfjord er nå blitt overkjørt av både Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

– Hensynet til de fornybare næringene burde sammen med de alvorlige naturødeleggelsene klart veie tyngre enn 25-30 års gruvedrift. Vi setter nå vår lit til at Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet klarer å sette miljøet foran politikk i sine avgjørelser av denne saken, sier Lars Haltbrekken.