Ulovlig deponi i Agder må fjernes etter naturvernklage

En knust kino,180 tonn miljøgiftholdig betong, ble dumpet i et naturområde i 2014. Naturvernforbundet i Agder tok saken og har nå endelig fått fullt medhold fra Miljødirektoratet.

Forurensing i norsk natur

-Den gamle kinoen i Flekkefjord ble revet i 2014. Tiltaket hadde en avfallsplan, men entreprenøren fravek den og valgte heller å dumpe store mengder gammel betong i et naturområde nær Seland. Vi har jobbet med å få ryddet opp siden da, forteller fylkessekretær Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet i Agder.

Kommunen, entreprenør og grunneier har på sin side ment at fyllingen kunne få ligge. Naturvernforbundet har måttet levere en rekke klager på miljøets vegne gjennom prosessen, senest i oktober i fjor. Når grunneier og entreprenør så søkte om ettergodkjenning har Miljødirektoratet i et vedtak 21. januar 2021 endelig skåret igjennom. Deponiet ble anlagt ulovlig, har medført forurensning, og er fortsatt ulovlig, skriver direktoratet og pålegger grunneieren å fjerne det og levere massene til et godkjent mottak.

Denne saken er et eksempel på ulovlig sluttdisponering av betong og andre typer avfall med dertil usikre konsekvenser for miljøet på lang sikt, legger direktoratet til i sitt vedtaksbrev.

Det har blitt påvist forhøyede verdier av krom seks, arsen, nikkel og bly i bekk nedstrøms fyllingen. Også i vannprøver fra gravde sjakter nedenfor fyllingen påvises disse stoffene. Krom seks er i tilstandsklasse 5 som tilsvarer svært dårlig kjemisk tilstand.

Miljødirektoratets avgjørelse er viktig for å fjerne en forurensningskilde men også av allmennpreventive grunner.

En rekke av Naturvernforbundets lag har erfart liknende miljøkrim med ulovlig deponering av miljøgift- eller plastholdige rivningsmasser i skog og mark.

Det er totalforbud i Norge mot å dumpe urene masser og avfall noe annet sted enn på godkjent deponi eller avfallsmottak. Kommer du over en villfylling eller annen type forurensning, meld ifra til kommunen, gjerne med kopi til Naturvernforbundet og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmann).

I noen tilfeller kan det være vanskelig å melde fra selv, og i andre tilfeller er ikke kommunen god nok til å følge opp. Da kan du også ta kontakt med Naturvernforbundet, vi har utarbeidet en mal for å ta kontakt med rette myndighet for å sørge for opprydning, og kan også sette deg i kontakt med det nærmeste av våre lag som har erfaring med å løse slike saker.

——————-

Fagrådgivere i Naturvernforbundets sekretariat

Per-Erik Schulze, miljøgiftrådgiver, pes@naturvernforbundet.no  

Joakim Gulliksen, avfallsrådgiver, jsg@naturvernforbundet.no

Usikker på hva som gjelder i forurensningssaker – se også miljøjuss.no