Ulvefamiliene må få leve

Rovviltnemndene ønsker å gå inn i ulvesonen og skyte ut ulvefamilier, selv om det er skutt rekordmange ulver det siste året. – Den norske ulvebestanden er nå så svak at vi ikke har en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

To ulver ute om vinterenKjekol

Tirsdag vedtok rovviltnemndene en jaktkvote på 12 ulver utenfor ulvesonen i årets lisensjakten for 2019-2020. I tillegg vurderte nemndene å skyte flere familiegrupper uten at det ble fattet noe vedtak. Grunnen til det er at en av familiene, Rømskogflokken, lever i et grenserevir der Norge deler forvaltningen med Sverige. Derfor må man spørre svenske myndigheter om saken. Spørsmålet om jakt på ulvefamiliene ble utsatt til 6. september. Da vil nemdene trolig vedta nedskyting av Letjennaflokken i tråd med innstillingen fra sekretariatet. Denne familigruppen på åtte ulver lever inne i ulvesonen nord for Elverum og har ikke tatt beitedyr de siste årene.

Nei til jakt inne i ulvesonen
– Nemndene må si nei til ulvejakt inne i ulvesona. Vi mener det ikke er faglig eller juridisk grunnlag for å åpne for skyting av en etablert og forutsigbar ulvefamilie inne i ulvesonen. Vi ber derfor nemndene om å si nei til utskyting av Letjennaflokken. De åtte ulvene som bor her må få leve, sier Håpnes.

Naturvernforbundet reagerer også sterkt på jaktkvoten på 12 ulver utenfor ulvesonen. Det er flere ulver enn det som er registrert i disse områdene etter det siste årets omfattende ulvejakt, der 22 dyr er blitt felt.

– Jaktkvoten utenfor ulvesonen må reduseres betydelig. Det er skutt så mye ulv det siste året at bestanden ikke tåler en slik jakt nå. Det virker som nemndene har glemt at de forvalter et kritisk truet og fredet dyr, sier Håpnes.

Ulvene trenger beskyttelsessone
Naturvernforbundet mener at det er svært beklagelig at nemndene fjernet en foreslått beskyttelsessone utenfor ulvesonen for å unngå feilskyting av ulver fra den fredede familien i Deisjøreviret inne i ulvesona. Under lisensjakta sist vinter ble det skutt to ulver fra en fredet flokk inne i ulvesonen fordi enkeltdyr noen ganger beveget seg på utsiden. Derfor anbefalte sekretariatet en beskyttelsessone for å unngå feilskyting. Likevel vedtok nemndsmedlemmene å fjerne denne beskyttelsessonen.

– Dette er meget provoserende, og det strider med det todelte målet, som sier at rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte. Naturvernforbundet vil både klage på dette og den altfor høye totalkvoten på utsiden av ulvesonen, sier Håpnes.

Frykter nedgang i bestanden
Naturvernforbundet mener at lisensjakten i 2019-2020 kan føre til en ytterligere nedgang i den norske og den totale Sør-Skandinaviske ulvebestanden. Vinteren 2018-2019 ble det registrert 65-67 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. Av disse er 22 drept, det vil si at det bare var 43-45 levende helnorske ulver før årets yngling. Ulven er faglig definert som en kritisk truet art i Norge (Rødlista for arter 2015) og som art er den fredet av Kongen i statsråd.

Naturvernforbundet mener at felling av Letjennaflokken vil være særlig skadelig. Den negative betandsutviklingen tilsier at man ikke kan skyte en ynglende familiegruppe innenfor ulvesonen.

– Det er hverken faglig eller juridisk grunnlag for skyting av en etablert og forutsigbar ulvefamilie inne i ulvesona. Alle de åtte ulvene som lever her må få leve, sier Håpnes.
Letjennaflokken har ikke tatt beitedyr de siste årene fordi det også er brukt mye penger på omstilling og andre forebyggende tiltak i området, noe som vil være bortkastet investering hvis flokken utryddes.

Samtidig melder Miljødirektoratet at tallet på sauer som er tatt av ulv er vesentlig redusert. Det har ikke vært tatt færre sauer av ulv siden 2008.