– Ulvesoneutvalg bommer på mandatet

– Det er oppsiktsvekkende når regjeringens ulvesoneutvalg både ignorerer helheten i mandatet sitt og tramper utenfor det, konstaterer fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Regjeringens ulvesoneutvalg la i går fram rapporten som skulle evaluere framtida for den såkalte forvaltningssonen for ulv. De skulle bl a vurdere «hva som fra et naturfaglig synspunkt er et hensiktsmessig forvaltningsområde for ulv « og «jordbruksfaglige forutsetninger for levedyktig næringsdrift.»

Flertallet i utvalget på ni, som har vært uten representasjon fra miljøbevegelsen, konkluderer med at sonen er unødvendig stor for tre ynglepar og bør innskrenkes. Samtidigt anbefaler de at det blir lettere å skyte ned ulv utenfor sonen. Det siste er bokstavelig talt utenfor utvalgets mandatområde, selv om de ønsker å gjøre deler av nåværende sone om til ulv uønsket-område. I tillegg er «levedyktig næringsdrift» tillagt stor vekt på bekostning av en svært stemoderlig behandling av hensynenet til en levedyktig ulvestamme.

– I forhold til rovdyrforlikets todelte målsetting både om en levedyktig beitenæring og levedyktige rovdyrstammer, ivaretas bare de første. Hva som skal til for å sikre langsiktig overlevelse for ulven, ser man nærmest bort fra, sier Håpnes.   

– Det blir fortsatt viktig å holde på prinsippet om en ulvesone hvis man ikke skal oppheve den til fordel for en forvaltning som omfatter hele Sørøst-Norge, sier Håpnes. – Men da må sonen utvides i de minst konfliktfylte områdene, slik også de faglige føringene sier. Å innskrenke sonen, kombinert med rask avskyting når enkeltulver kommer utenfor, er selvsagt naturfaglig uholdbart gitt Stortingets målsetting.  

– Miljøvernminsteren vil forhåpentligvis se nøye på rapporten og alle dens åpenbare svakheter, i forhold til mandatet og i forhold til områder som utvalget har forsømt å utrede, anslutter Håpnes.