Under én kilometer av E18

Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på en krisepakke til grønne næringer. Samtidig går de store pengene fortsatt til oljevirksomhet, veiutbygging og annen miljøskadelig aktivitet.

– En dråpe i havet. Dette er ikke omstilling, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Energieffektivisering i hjemmet er glemt

2 milliarder kroner mer til Enova er bra, men Naturvernforbundet er svært skuffa over at innsatsen for energitiltak i de tusen hjem ikke prioriteres. Enova har her varslet kutt i støtten (nylig utsatt fra 1. juli til 1. januar 2021). I EUs kriseplan satses det massivt på rehabilitering av bygninger og energitiltak. Regjeringen foreslår 4 milliarder kroner til bygg- og vedlikeholdstiltak. Her må det satses på tiltak som reduserer energiforbruket. 

– Flere tusen arbeidstakere er sysselsatt i bedrifter som leverer varmepumper, ventilasjonsanlegg, solenergi og andre tiltak for energieffektivisering i boliger. Både korona og lave strømpriser, som reduserer motivasjonen for enøktiltak, truer disse arbeidsplassene. I stedet for å kutte eller redusere Enova-støtten bør den dobles, sier Lundberg.

Ba om dobling til energitiltak i boliger 

Naturvernforbundet har, sammen med noen av Norges største fagforeninger, krevd at regjeringen satser mer på klimajobber og grønne arbeidsplasser innen blant annet energieffektivisering og jernbaneprosjekter, kollektivtransport, grønn skipsfart og infrastruktur for elbillading over hele landet.

Tidligere i år ba 11 organisasjoner klima- og miljøministeren doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut året. Det kan bidra til å sikre arbeidsplasser i tillegg til at det er viktig for å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen.

– Satsing på ny teknologi er nødvendig og viktig, men hvorfor i alle dager kjører vi ikke på med de tiltakene vi kjenner i dag, og som vi vet fungerer? spør Lundberg.

Lite Klimakur og Klimasats

Miljødirektoratet leverte tidligere i år Klimakur 2030, som viser hvordan Norge kan halvere klimagassutslippene i blant annet transport, bygg og landbruk. 

– Nå må regjeringen følge opp med utslippskutt og bruke krisepakkene til en raskere omstilling, sier Lundberg.

Miljødirektoratets støtteordning Klimasats får 50 millioner kroner mer. Det er positivt, men her er det mange flere prosjekter som kunne fått støtte.

– Kommunene har en rekke gryteklare prosjekter som de vil gjennomføre, som gir klimakutt og arbeidsplasser lokalt. Det er rekordmange søknader i år, og potten kunne vært dobla, sier Lundberg.

Smuler til natur

Særlig skuffende er det at regjeringen bare gir smuler til arbeidet med å ta vare på naturen.  

– Det virker ikke som om de forstår alvoret. Naturen ødelegges og bygges ned bit for bit. Her er det flere mottiltak som kan forseres. Det gjelder blant annet arbeidet med å restaurere natur, styrke miljøkompetansen i kommunene og bekjempe fremmede arter. Her forutsetter vi at Stortinget bidrar til påplussinger, understreker Lundberg.

Ønsker satsing på sirkulærøkonomi

100 millioner kroner til forskning og utvikling av sirkulær økonomi er bra. Vi håper regjeringen også vil bruke virkemiddelapparatet for å bidra til denne omstillingen. Resirkulering, gjenvinning, reparasjon, leasing og bruktsalg er mer arbeidsintensivt enn utvinning og nyproduksjon, og en storstilt satsing på dette feltet kan skape arbeidsplasser og spare natur og miljø for både ressursbruk og klimautslipp.

Nødvendige midler til drift av tog og ekspressbuss

Regjeringen foreslår 1000 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall som følge av færre togpassasjerer – og i tillegg 100 millioner kroner til kommersielle ekspressbuss- og båtruter.

– Det er bra at det kommer ekstra penger til tog og ekspressbuss. Dette trengs for å unngå langsiktige svekkelser av tilbudet, og det er viktig for å sikre et godt reisetilbud på kryss og tvers av Norge denne sommeren, nå som mange skal feriere innenlands. Vi håper de ekstra pengene fører til at alle nattog kommer på skinnene igjen, sier Lundberg.

Gange og sykling er glemt – igjen

Nylig krevde 17 organisasjoner, Naturvernforbundet inkludert, mer penger til strakstiltak for å legge bedre til rette for gange og sykling. Vi kan ikke finne noe ekstra til dette i regjeringens grønne krisepakke.

– Det er både overraskende og svært skuffende. Gange og sykling er transportmåter med lav smitterisiko og som bidrar svært positivt for å oppnå bedre byluft, lavere klimagassutslipp og mer menneskevennlige byer og tettsteder.

– Vi må hindre at folk tyr til privatbilen av frykt for smitte på buss og bane, og det er også viktig å avlaste kollektivtransporten. Riktig satsing nå kan bidra til å skape varige endringer i transportvaner for mange, i positiv retning. I mange byer satses det nå ekstraordinært på gange og sykling. Her må Stortinget trå til og finne ekstra midler, som i stor grad må være penger som kommunene og fylkeskommunene kan få bruke, påpeker Lundberg.

Vedlikeholdsmidler til jernbanen

Det er heller ikke satt av mer penger til å vedlikeholde eller bygge ut jernbanen.

– Også dette er skuffende. Det er mulig å forsere vedlikeholdsinnsatsen og starte noen mindre investeringer. Vedlikehold er særlig viktig for å gjøre toget pålitelig og dermed mer attraktivt. Vi savner også ekstra penger som bidrar til å innfri målet om å flytte godstransport fra lastebil til tog, noe som er bra for både miljø og trafikksikkerhet, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.