Uttalelse fra landsmøtet 2018: Norsk miljøforvaltning i nedtur: En bekymringsmelding

Gjennom flere tiår har norsk miljøforvaltning blitt systematisk bygget opp. På kort tid har imidlertid regjeringen Solberg bevisst gitt miljøforvaltningen en nedtur.

Blant annet er viktige arbeidsoppgaver fjernet fra klima- og miljødepartementet, nasjonale kommandolinjer gjennom fylkesmannen er svekket, og økt frihet er gitt til kommuner som mangler relevant kompetanse. Vi roper et varsko mot regjeringens bevisste nedbygging og vingestekking av miljøforvaltningen. Planavdelingen og viltforvaltningen må tilbake til klima- og miljødepartementet, fylkesmennene må få tilbake sin myndighet overfor kommunene, og kommunene må få miljøvernledere som evner å tenke økologisk og langsiktig. Naturvernforbundet advarer sterkt mot forslagene om å overføre naturforvaltningsoppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Nasjonale naturverdier må forvaltes på statlig nivå. I arealforvaltningen må naturmangfold, rekreasjonsområder og matjord bli vinnere i stedet for tapere. Svekkelsen av norsk miljøforvaltning skjer i en tid hvor presset på naturverdiene er større enn noensinne. Det er blitt et pinlig gap mellom landets lovmessige og internasjonale forpliktelser på den ene siden, og regjeringens respektløse nedbygging av miljøforvaltningen på den andre siden.