Uttalelse fra landsmøtet 2018: Oppdrett må inn i lukkede anlegg

Vekst i oppdrettsnæringa er ikke forsvarlig med dagens økologiske fotavtrykk og med dagens forbruk av fôr. All fiskeoppdrett må over i anlegg uten rømming, lakselus, sykdomsspredning og forurensing.

Dersom oppdrettsnæringen skal være en del av et «grønt skifte» og gi arbeidsplasser i framtiden uten å fortrenge allerede etablerte arbeidsplasser langs kysten, må det raskt utvikles og tas i bruk utstyr som gir kontrollerbare produksjonsforhold. Slike endringer skjer ikke av seg selv, og Naturvernforbundet etterlyser en sterkere pådriverrolle fra regjeringen for å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig.

• Naturvernforbundet ber regjeringen innføre et påbud om 25 % av oppdrettsproduksjon i lukkede anlegg innen 2022.

• Nye tillatelser til oppdrett må kun gis for lukkede anlegg.

• Ved åpning av arealer til oppdrett, tildeling av lokaliteter og tillatelser til vekst må dette vurderes opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser om føre-var, økosystemtilnærming, samlet belastning og erfaringsbasert kunnskap.

• Trafikklyssystemets grenseverdier må senkes for dødelighet grunnet lakselus slik at gul status er forenelig med kvalitetsnormen for villaks. Det må også brukes flere miljøindikatorer før systemet kan brukes til å tillate vekst.

• Ordningen med nasjonale laksefjorder må utvides og styrkes. Fjordområdene som er vernet må bli større, slik at laksesmolten sikres helt fra elva og ut til havet. Samtidig må all skadelig aktivitet i laksefjorder opphøre, og verneforskriften styrkes.

• All oppdrettsfisk i anlegg som ikke er rømningssikre må merkes innen 2020. Merking vil kunne gi individkontroll, data til oppdrettere og myndigheter, og mulighet til å identifisere rømt oppdrettsfisk om den fanges i hav og elv.

• Lusemidler og andre kjemikalier som har skadelig effekt på andre marine organismer må forbys brukt i åpne anlegg.

• Oppdrettsnæringen må redusere sine CO2 utslipp fra transport og drift.

• Forurenser skal betale, og også oppdrettsindustrien skal ha forurensingsavgift på sine utslipp.

• De store utslippene av mikroplast fra oppdrettsanleggene må stanses. Denne forurensinga må følges opp politisk med statlig tilsyn, forskning og restriksjoner.

• Fôrspill og avføring må samles opp og behandles på en forsvarlig måte. Stoffene må så langt som mulig utnyttes til gjødsel og energiråstoff.