Uttalelse fra landsmøtet 2018: Pinlig at Norge er dårligere på klima enn Danmark og Sverige

Vi mennesker er avhengig av en velfungerende natur. Fram til nå er det menneskenes forurensing og utbygging av natur som har gitt det største bidraget til utryddelse av arter i verden og i Norge. Framover vil de menneskeskapte klimaendringene gi økende skade på naturen på land og i havet. FNs klimapanel mener at 25 prosent av alle arter av planter og dyr i naturen neppe vil tåle en global oppvarming på 2 grader. Med dagens utslipp av klimagasser vil verden ha 2 graders global oppvarming før 2050.

Stortinget har i klimaforliket vedtatt at Norge skulle kutte 30 prosent av 1990-nivå fram til 2020. Men norske utslipp av klimagasser har økt med 3 prosent siden 1990. Storting og Regjering beklager ingenting, men flytter isteden målene for klimakutt enda ti år lenger fram og sier i Stortingsmelding 41 (2016-2017) at Norges mål nå er minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Parisavtalen satte målsettingen til minst mulig temperaturstigning over 1,5 grader, mens Norge og EUs mål om 40 prosent kutt i 2030 peker mot 3 grader.

Naturvernforbundet mener at Regjeringen bløffer det norske folk og skader naturen og våre barns framtid ved å lage planer og løfter for klimakutt uten å følge dem. Det er bare ved å kutte jevnt minst 3 millioner tonn av våre utslipp hvert eneste år, at Norge gjør sin andel av 2 graders målet. Vi har all den teknologi og kunnskap som trengs for å klare dette.

Sverige har kuttet sine utslipp med 26 prosent i forhold til 1990. Danmark med 25 prosent. Naturvernforbundet mener det er pinlig at vi ikke klarer å kutte utslipp av klimagasser like bra som våre naboland. Spesielt pinlig blir dette når lille Norge er verdens tiende største produsent av klimaskadelig olje og gass.

For at verden skal klare 2-gradersmålet må 2/3 av det som er funnet av kull, olje og gass bli liggende i bakken. Norge er verdens rikeste land. Hvis ikke vi kan la våre barns framtid gå foran egne inntekter – hvem kan da gjøre det?

• Naturvernforbundet krever at Norge reduserer olje- og gassproduksjonen og stanser all leting etter nye reserver.

• Stortinget må innføre en jevnt økende karbonavgift på all fossil energi til innlandsmarkedet. Inntektene av karbonavgiften deles ut til folket.

• Stortinget må vedta en omstillingsplan hvor milliardsubsidiene som i dag går til oljeleting og nye oljeplattformer, i stedet brukes i fastlands Norge til å skape nye grønne arbeidsplasser.