– Utvid de nasjonale laksefjordene

Villaks, sjøørret og sjørøye plages langt mindre av lakselus i laksefjordene, ifølge en fersk rapport fra Havforskningsinstituttet.

– Rapporten viser at de nasjonale laksefjordene er en suksess. Samtidig viser rapporten at hele fjordsystemene må beskyttes for at vernet skal fungere. Vi vil oppfordre myndighetene til å utvide de nasjonale laksefjordene til å gjelde hele fjordsystemene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Absurd å verne halve fjorder
Flere steder, som i Altafjorden, omfatter vernet bare en del av fjorden. På vei ut mot havet må laksen svømme gjennom områder med oppdrettsanlegg, hvor det er langt mer lakselus.

– Det holder ikke å verne den innerste delen av fjorden hvis den ytterste delen er full av lakselusinfiserte oppdrettsanlegg som laksen må forbi på sin vandring ut til havet. Strømmer fører også luselarvene inn i fjorden fra anlegg lenger ute. Å verne en halv fjord er egentlig helt absurd, i og med at det er et sammenhengende system, sier Ask Lundberg.

– Gruvedumpingen må stanses!
Naturvernforbundet mener at rapporten også må få konsekvenser for planene om dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden, som begge er nasjonale laksefjorder.

– Vernet må også gjelde mot dumping av gruveavfall. Norge har et ansvar for å ta vare på villaksen. Det er ikke mer villaks igjen enn det du får plass til i ett eneste oppdrettsanlegg. Vi har ikke råd til å miste mer, sier Ask Lundberg.

I Førdefjorden er dumpinga planlagt utenfor grensa for det som er definert som nasjonal laksefjord i dag, men det betyr ikke at det er mindre skadelig for laksen. Den må fortsatt vandre gjennom deponiområdet.

Bakgrunn
Ordningen med nasjonale laksefjorder ble etablert i 2007. Det finnes 27 slike laksefjorder i Norge. I rapporten har Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning evaluert ordningen og sett på hvordan lakselus påvirker villaks, sjøørret og sjørøye i de ulike fjordene.