Valg 2021: Miljø-, bonde- og fagbevegelsen med ti krav for grønn sysselsetting

Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner krever en politikk som gir oss mest mulig sysselsetting for minst mulig klimafotavtrykk. Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste regjeringsperiode.

I løpet av de neste ti årene skal Norges klimagassutslipp mer enn halveres. Norske klimagassutslipp går ned, men takten må økes betydelig for at vi skal nå målet om 55 prosent kutt innen 2030. Det tar tid fra tiltak blir iverksatt til det gir utslippskutt som monner. Samtidig må klimatiltakene gi grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting over hele landet. Arbeidsplasser i olje- og gassnæringen må erstattes av nye grønne jobber som følge av redusert oljeproduksjon i årene som kommer.

En rekke fagforeninger, miljøorganisasjoner og interesseorganisasjoner (fullstendig liste nederst i saken) står samlet om de følgende kravene som vil bidra til utslippskutt og sysselsetting. Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste regjeringsperiode.

Grønn skatte- og avgiftsreform
Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform. Økningen i avgiftsinntekter skal gis tilbake til næringer og folk for å stimulere til klimavennlig næringsaktivitet og gjøre det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg.

Sirkulærøkonomi
Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk slik at Norges materielle fotavtrykk halveres innen 2030 og potensialet for utslippskutt, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien realiseres.

Bærekraftige offentlige innkjøp
Bruk offentlige anskaffelser til å fremme produksjon av bærekraftige varer og tjenester ved å stille krav om blant annet levetid, sirkularitet, livsløpsanalyser for klimaavtrykk og at bærekraft skal vektes høyt ved offentlige anskaffelser.

Norge i verden
Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.

Grønn industri
Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter som for eksempel energieffektivisering, grønn skipsfart og havvind, og gjennomfør en ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren.

Jordbruk
Prioriter økt produksjon og mangfold av grønnsaker, frukt og bær og korn i hele landet, utnytt gras- og beiteressursene våre bedre, og oppretthold små og mellomstore familiebruk over hele landet, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon.

Fiskeri
Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling for fiskeri- og havbruksnæringen for å stimulere til utslippsfri og bærekraftig verdiskaping langs hele kysten.

Transport
Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig – framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål.

Bygg og anlegg
Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, og styrk tilskudd fra Enova for å sikre dette.

Infrastruktur
Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Vi som som står bak kravene er;

Besteforeldrenes klimaaksjon

Fagforbundet

Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Greenpeace, Natur og Ungdom

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Tjenestemannslag (NTL)