Vannkraftutbygging i blinde

Det hevdes at miljøbevegelsen står samlet bak den foreslåtte ordningen med “el-sertifikater”. Det stemmer ikke. Naturvernforbundet vil ha vasskraft ut av ordningen.

Naturvernforbundet har sterkt advart mot at vannkraft inkluderes i den nye el-sertifikatordningen som Olje- og energidepartementet nå arbeider med å innføre.

Meningsløs bruk av midler
– Å inkludere vannkraft vil øke det enorme presset på en allerede hardt utnyttet vassdragsnatur, sier energirådgiver i Naturvernforbundet, Torhildur Fjola Kristjansdottir. – Bare i 2010 behandlet NVE over 100 konsesjonssøknader på småkraftverk. I tillegg vil ordningen subsidiere utbygginger som allerede er svært lønnsomme også uten støtte. 

– Dette blir meningsløs bruk av samfunnets ressurser. El-sertifikatene bør brukes til å støtte opp om de umodne teknologiene som trenger støtte. Vi burde utvikle et system som det de har i Storbritannia, hvor støtten graderes ut ifra behovet for støtte, fastslår Kristjansdottir.

Vassdrag må ut av el-sertifikatordningen
OED anfører to motiver for å inkludere vannkraft i sertifikatordningen; forsyningssikkerhet og klima.  Det viktigste tiltaket for å sikre resultater på begge områdene er satsing på energieffektivisering, i alle sektorer. – Å styrke Enova er det viktigste og mest kraftfulle virkemidlet vi har i forhold til å ta vare på både klima, natur og miljø. I tillegg er det den korteste veien til å sikre forsyningssikkerheten, sier Kristjansdottir. 

Mangelfull kartlegging
Kombinasjonen av det voldsomme utbyggingspresset, uansvarlig lite tid samt befaringer på tider av året hvor bredden ikke fanges opp, har ført til overfladisk kartlegging av naturmangfoldet som skal foretas i forkant av eventuelle utbygginger. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) mener Naturvernforbundet at undersøkelsene må være langt grundigere. – De måtte vært gjennomført ved gjentatte registreringer gjennom hele året, skulle man fått de reelle verdiene på bordet, avslutter Kristjansdottir.