Vant over Løvenskiold

Borgarting lagmannsrett har gitt Naturvernforbundet fullt medhold. Skogeieren Løvenskiold må nå gi kartfestet informasjon om sine gamle skoger.


— Dette er svært gledelig, sier Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

 — NOA har her vunnet en stor seier, til gagn for alle som ønsker å ta del i miljødebatten. Det er første gang en slik sak har vært prøvet for Lagmannsretten, og resultatet betyr at det blir vanskeligere å nekte miljøinformasjon utlevert

Trakk NOA for retten
Løvenskiold-Vækerø, som nesten eier hele Nordmarka utenfor Oslo, trakk selv NOA for retten for å slippe å levere ut informasjonen. NOA gjorde krav på opplysningene etter å ha fått enstemmig medhold i den statlige klagenemnda for miljøinformasjon. Nå må Norges største skogeier utlevere detaljkart over alle skogarealer med bestandsalder over 120 år og skogarealer i hogstklasse V, det vil si gammel skog. 

— Det merkverdige i saken er at det er NOA, en liten og fattig organisasjon som må stå og forsvare vedtaket i en statlig nemnd i retten, med alle kostnader og all risiko, sier Andersen.

 — Det rimelige hadde vært at det var Staten som var motpart for de som ikke ønsker å følge miljøinformasjonslovens regler, mener han.

Offentlig informasjon

 Lagmannsrettens dom medfører at informasjon om gammel skog er å anse som miljøinformasjon og at dette er informasjon allmennheten kan be om innsikt i. Løvenskiold på sin side hevdet at informasjonen var å anse som forretningshemmeligheter. Det avvises av lagmannsretten.

 ”Ut fra de opplysningene LV (Løvenskiold-Vækereø red. anm.) har gitt, finner lagmannsretten det ikke sannsynliggjort at den informasjonen NOA etterspør, angår drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning for LV å hemmeligholde”, står det i dommen, som falt 18. august.

Slipper kontorbesøk

Da saken var oppe i Oslo tingrett fikk NOA medhold på flere punkter, men retten konkluderte likevel med at Løvenskiold ikke skulle gi fra seg kart, men at NOA skulle få se dem på selskapets kontor.

 — Datamengden er imidlertid meget stor, da gammelskogen på eiendommen er spredd ut på mer enn 2.500 små og store teiger. Lagmannsretten har snudd denne konklusjonen til NOAs fordel, slår Andersen fast. 

Partene må selv bære sine saksomkostninger.