Varsler søksmål for å stanse gruvedumping

I over to uker har aksjonister stanset oppstarten av det omstridte gruveprosjektet ved Førdefjorden. I dag trapper de opp motstanden med en siste storaksjon på anleggsområdet til Nordic mining i Vevring. Samtidig varsler Naturvernforbundet og Natur og Ungdom søksmål mot staten for å stanse gruvedumping i Førdefjorden. Organisasjonene mener at utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Sivil ulydighet aksjon
Siden 26. april har aksjonister fraNnatur og Ungdom og lokalbefolkningen hindret Nordic Minings arbeid med sitt gruveanlegg i Vevring ved Førdefjorden. Foto. Natur og Ungdom.

– Aksjonene har vært svært vellykket, over 75 aksjonister har stanset arbeidet i over to uker. Disse ukene har satt saken på dagsorden over hele landet, og mobilisert både unge og gamle langs hele den politiske linja. Vi har fått inn over 600 000 kroner til aksjonene på kronerulling, og støtten for øvrig har vært overveldende. Nå er det på tide å ta i bruk nye virkemidler,  sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.  

Miljøorganisasjonene sendte i dag en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet.  I brevet påpeker organisasjonene at det ikke forelå noen plan for håndtering av gruveavfallet før tillatelsen til å dumpe avfallet i fjorden ble gitt i 2015. Det er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Det har ikke skjedd i denne saken.

– Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede hvordan avfallet kunne minimeres mest mulig, og dermed få til mer miljøvennlige løsninger. Det er en klar saksbehandlingsfeil. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet om å trekke utslippstillatelsen tilbake, men er forberedt på at det kan bli nødvendig å gå rettens vei, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

I omgjæringsbegjæringen vises det til at det er gjort saksbehandlingsfeil ved at avfallshåndteringsplanen ikke forelå før det ble gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11. Videre er det ikke gitt tillatelse etter avfallsforskriften kapittel 17. Disse feilene har hatt innvirkning på vedtakets innhold, og tillatelsen som er gitt er derfor ugyldig, står det i omgjøringsbegjæringen av 12. mai 2022. 

Organisasjonene varsler også at det kan bli aktuelt å gå til søksmål om utslippstillatelsen ikke trekkes tilbake. Klima- og miljødepartementet har nå en tre ukers frist til å komme med et svar. Hvis begjæringen ikke tas til følge, blir det opp til landsstyrene i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom om det skal reises søksmål mot staten.

Organisasjonenes oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021.

Natur og Ungdom avslutter i dag sivil ulydighetsaksjonen som har pågått i Vevring siden 26. april. Aksjonen ble satt i gang for å stanse Nordic Minings arbeid med å klargjøre tomten for bygging av gruveanlegget.

Fredag avviste Nærings- og fiskeridepartemenet klagene på driftskonsesjonen som Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner sendte i 2020. Næringsminister Jan Christian Vestre fremholdt at miljøkravene til Nordic Mining er skjerpet ved at selskapet nå må redusere andelen overskuddsmasser og utrede hvordan mest mulig av gruveavfallet kan tilbakefylles i utdrevne områder. Miljøorganisasjonene påpeker at disse kravene ikke vil hindre forurensning av Førdefjorden og understreker at det i praksis ikke er noe nytt i kravene fra Vestre.

– Dette er de samme kravene som står i driftskonsesjonen fra 2020, bare i ny innpakning med finere ord, poengterer Gulowsen.