Verdt å ta vare på

Klimaendringene er ikke lenger et framtidsscenario. Klimaendringene er her nå og rammer oss alle, enten det er ekstremvær med flom og oversvømmelser, mangel på skiføre eller tørke og vannmangel.

Gruppebilde fra en festval

FNs klimapanel la fram sin femte hovedrapport i 2013-2014. Budskapet er forsterket fra tidligere. Forskerne er enda sikrere på at problemet er menneskeskapt. Vi observerer enda flere virkninger av at klimaendringene allerede er i gang. Målet om å unngå dramatiske klimaendringer har blitt enda vanskeligere å nå – men det er fremdeles mulig.

Før klimatoppmøtet i Paris desember 2015 ville Naturvernforbundet øke klimabevisstheten og engasjementet for utslippskutt i Norge. Derfor gjennomførte vi flere arrangementer kalt «Verdt å ta vare på» hvor vi viste fram natur, kultur, områder og aktiviteter som er verdt å ta vare på og som trues av klimaendringene.

Prosjektet ble gjennomført i 2015. Kontaktperson for prosjektet: Audun Randen Johnson, 97 59 32 78, arj@naturvernforbundet.no

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet feirer 100 år i 2014 og er Norges eldste miljøorganisasjon. Vi har over 20 000 medlemmer og mer enn 100 lokal- og fylkeslag. Vi arbeider for å beskytte naturen og bekjempe klimaendringene, for å sikre en levende natur og livsgrunnlaget for framtidens generasjoner. For å oppnå dette målet engasjerer vi oss for natur og miljø både lokalt og globalt.

Om prosjektet

I mai 2013 la regjeringen fram en melding om klimatilpasning i Norge (Meld. St. 33 (2012–2013) Melding til Stortinget Klimatilpasning i Norge). Her står det at «Det er ventet at temperatur og nedbør i Norge vil fortsette å øke framover. Det er beregnet at årsmiddeltemperaturen vil stige med mellom 2,3 og 4,6 grader i Norge mot slutten av dette århundret sammenlignet med perioden 1961-1990. Beregningene viser at nedbøren kan øke med mellom 5 og 30 prosent, og framskrivningene tilsier at det blir mer intens nedbør som igjen kan øke faren for enkelte typer flom og skred.»

Det trengs mer kunnskap om klimaendringer, hva konsekvensene vil være, hvordan vi kan tilpasse oss og hvordan vi kan bidra til å løse problemet. Naturvernforbundet ønsker å trekke fram hva klimaendringene vil bety for oss i Norge. På engasjerende måter vil vi vise hvordan naturen, aktiviteter og infrastruktur som vi er avhengige av eller glade i påvirkes av klimaendringene. Slik håper vi å øke klimaengasjementet og skape oppmerksomhet om behovet for klimakutt og klimatilpasning.

I samarbeid med våre fylkes- og lokallag ble det i 2015 gjennomført flere arrangementer.


Noen arrangementer:

Klimaskirenn for hele familien på Skullerudstua 10. januar 2015

Verdt å ta vare på – Bryggen 29. august 2015

Verdt å ta vare på – Folgefonna 19. september