– Vi skal vinne kampen om Innvordfjellet

– Vi tror på seier i kampen for å stanse vindkraftutbyggingen på Innvordfjellet, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Vindkraftselskapet Zephyr har nå klaget til olje- og energiminister Tina Bru og vil ha lengre frist til å sette vindkraftverket i Flatanger i Trøndelag i drift.

Zephyr fikk i sommer avslag fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) på søknaden om utsatt frist for idriftsetting av Innvordfjellet vindkraftverk. Denne uken klagde Zephyr på avslaget, og saken går nå til endelig avgjørelse i Olje- og energidepartementet.

Det svært kontroversielle og omstridte vindkraftverket på Innvordfjellet fikk konsesjon i mars 2018, til tross for at industrianlegget vil ødelegge store natur- og friluftsområder og trolig utgjør en trussel mot hubrobestanden i området. Men saken tok en ny vending den 19. juni i år. Da ba Stortinget Regjeringen om ikke å gi forlenget frist til å sette i drift vindkraftverk på land med konsesjon. Siste frist ble satt til 31. desember 2021. For alle som kjemper for å stanse byggingen av kraftverket er det svært gode nyheter. Uten forlenget frist, vil Zephyr ikke kunne realisere prosjektet.

– Vi forventer selvsagt at Regjeringen vil avslå klagen. Noe annet vil være stikk i strid med de svært tydelige signalene fra Stortinget. Innvordfjellet er et prosjekt som aldri burde fått tillatelse i utgangspunktet, det vil føre til svært brutale og irreversible konsekvenser for naturen, sier Esmark.

Bygging av vindkraftverk på Innvordfjellet vil få store negative konsekvenser fordi utbygging og drift vil ramme arter og biologisk mangfold. I området finnes verdifull kystregnskog med et unikt planteliv, mye fugler og rødlistearter. Området er også viktig for den sterkt truede hubroen. Av 15 hekkelokaliteter i Nord-Trøndelag, ligger fem i Flatanger, ifølge en studie fra Nord universitet.

Området er også reinbeiteområde innenfor Fosen reinbeitedistrikt. Dette føyer seg inn i rekken av vindkraftanlegg dette reinbeitedistriktet har måttet tåle i det siste. Landskapet er svært kupert, noe som gjør at inngrep blir dramatiske, bestående av sprengninger og steinfyllinger. Naturskadene blir helt uopprettelige.

Naturvernforbundet har helt siden prosjektet ble lansert jobbet hardt for å stanse vindkraftverket. I februar 2019 klaget Naturvernforbundet prosjektet inn til sivilombudsmannen, ettersom vi mener at den gitte konsesjonen bryter med flere av paragrafene i både naturmangfoldloven og forvaltningsloven. Sivilombudsmannen gav oss dessverre ikke medhold, den gangen, men de nye signalene fra Stortinget vil sette saken i et helt nytt lys. Både i 2019 og i 2020 har Naturvernforbundet sendt brev til eierne av Zephyr for å gi informasjon om hvilke naturrasering prosjektet vil medføre og hvor vi oppfordrer eierne til å trekke seg ut av utbyggingen. En rekke kommuner i Viken er inne på eiersiden, og Naturvernforbundet ber dem om å sikre den unike naturen og framtidige generasjoners mulighet til den.