Vi må ta bedre vare på villreinen

Naturvernforbundet har etterlyst nye og kraftfulle tiltak for å sikre villreinen en framtid i norske fjellområder. Det kom ikke i regjeringens nye villreinmelding.

To reinsdyr i fjellterreng. Foto: PaulAnthonyWilson/Istockphoto.

– Det er tragisk når situasjonen er slik den er både for villreinen og villreinfjellene som økosystemer, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Meldingen om villrein var en gylden anledning for Regjeringen til å forbedre vilkårene for villrein og annet biologisk mangfold i våre villreinfjell. Det er en mulighet de ikke griper.

Arealutfordringer og restaurering er gledelig nok høyt oppe på agendaen. Likevel frykter Naturvernforbundet at mange intensjoner vil forbli gode ord og ikke vil føre til handling, da forslagene til tiltak er upresise og vage. Samtidig mangler det ett overordnet ansvarsnivå som skal ha hovedansvaret for å sikre villreinfjellet. Nå er det flere departementer involvert, samtidig som fylkeskommuner og statsforvalteren skal samarbeide og veilede kommunene. Dette åpner for politiske omkamper om kommunale vedtak knytta til villreinfjellet, og gjør ansvarsbildet tåkete.

– Vi ser definitivt ikke at villreinen og villreinfjellene som økosystemer vil bli en vinner gjennom denne stortingsmeldingen om villrein, sier Gulowsen, og det er fryktelig trist.

Ikke-vernede områder meldes som vernet

Ett av de verste punktet i meldingen er at Regjeringen vil innføre «juksevern» i villreinfjellet i arealer som ikke er vernet. De nasjonale villreinområdene blir definert som verneområder i forhold til FNs naturavtale krav om 30 prosent vern av natur – selv om betydelige deler av villreinområdene ikke er vernet.

– Mye er nasjonalparker, men store områder er også landskapsvernområder, eller ikke underlagt noe vern i det hele tatt. Dette er uakseptabelt juksevern. Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen i det hele tatt foreslår noe så lite kunnskapsbasert, som også er i strid med gjeldende internasjonale verneregler, sier Gulowsen, og fortsetter:

– Dette er en skammelig og kunnskapsløs måte av Regjeringen å følge opp naturavtalen på.

Trenger drastiske grep

Forbud mot sauebeiting var blant forslagene Naturvernforbundet sendt til Klima- og miljødepartementet i forkant av stortingsmeldingen om villrein.

– Sau overfører farlige parasitter og endrer økosystemet i fjellet, derfor hører de ikke hjemme i villreinområdene, påpeker Gulowsen.

Naturvernforbundet foreslo også etablering av levedyktige bestander av rovdyr som jerv, fjellrev og gaupe for å sikre mest mulig naturlige og økologisk robuste økosystemer.

– Vi mener at situasjonen for norsk villrein er så alvorlig at det trengs drastiske grep for å snu trenden. I 2021 havnet villreinen på den norske rødlista for første gang. Hele seks av ti nasjonale villreinområder har dårlig økologisk tilstand, de fire siste har middels god tilstand. Her trengs det handling, slår Gulowsen fast.

Hvis den negative trenden skal snus, må det imidlertid langt mer til enn forbud mot sauebeite.

Her er de viktigste grepene Naturvernforbundet etterlyser:

  • Restaurering av ødelagt natur i alle nasjonale villreinområder.
  • Forbud mot sauebeiting.
  • Levedyktige bestander av rovpattedyr som jerv, fjellrev og gaupe.
  • Totalforbud mot alle nye inngrep i villreinområdene og i buffersonene.
  • Restriksjoner/forbud for fotturister, andre fritidsaktiviteter og motorferdsel i sårbare villreinområder.
  • Stanse og reversere hyttebyggingsprosjekter og andre vedtak som er i alvorlig konflikt med villreinmål.
  • Pålegge kommunene å omgjøre arealplaner som er i strid med målsettinger for villreinfjellene, særlig vedtatte planer for hyttebygging og annen infrastruktur i og inntil villreinområder.

Les også: Innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid med stortingsmeldingen for villrein