– Vil gi enorme naturinngrep

– All fornuft tilsier at det ikke bør bygges vindkraftanlegg her, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Miljødirektoratet, riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen i både Nordland og Nord Trøndelag frarådet utbygging fordi det betyr en rasering av et stort natur- og kulturlandskap, utestengelse av friluftsinteresser og det vil ødelegge viktige kalvings- og beite områder for reindrifta.

Vindkraftutbygging på Kalvvatnan vil ødelegge et stort natur- og kulturlandskap som svært viktig for reindrifta i området.

Rundt 200 personer har i løpet av helga vært med for å markere motstanden mot planene om et enormt vindkraftanlegg ved Kalvvatnan, ikke langt fra Namsskogan i Nord-Trøndelag. Naturvernforbundet stiller seg uforstående til konsesjonen som er gitt, og mener utbyggingen er svært alvorlig for naturen, reindrifta og kulturlandskapet.

– Utbyggingen her er svært alvorlig, seier Maren Esmark i Naturvernforbundet.

– Det er store konflikter med naturen og reindriftsnæringa, og landskapet kjem til å bli totalt ødelagt. To veier skal bygges, og det vil gi enorme inngrep i naturen. Jeg tror de kommer til å ombestemme seg nå i klagebehandlinga av søknaden, seier Esmark.

Følg også med på siste nytt om saken på  Kalvvatnans facebookside

Leder i norske reindriftsamers landsforbund, Ellinor Jåma, holdt appell søndag og lovet kamp mot Fred Olsen. Det var omvisning i det planlagte området av Lars Toven og Mads Kappfjell fra henholdsvis Åarjel-Njaarke og Voengehl-Njaarke reinbeitedistrikt. Ordfører i Namsskogan Stian Brekkvassmo, deltok på treffet og sa søndag at han var skuffet over NVEs vedtak om å gi konsesjon i et område som er så viktig for den sørsamiske reindrifta.