Vil øke presset på de norske vassdragene

I dag ble den norske og svenske regjeringen enige om grønne sertifikater. Naturvernforbundet er glad for at de kommer på plass, men frykter presset på den norske vassdragsnaturen.

– Naturvernforbundet er glad for regjeringen endelig kommer med en reell satsning på fornybar energi, men er skuffet over at de har valgt å gi like mye støtte til alle typer fornybar energiproduksjon, sier Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Naturvernforbundet. Odegard mener at sertifikatsystemet vil bety at allerede lønnsomme vannkraftutbygginger vil få denne støtten, noe som vil øke presset på vannkraftutbygginger over hele landet.
– Dette betyr at politikerne står i fare for å kaste penger etter allerede lønnsomme utbygginger. Derfor bør ikke vannkraftprosjekter få grønne sertifikater, sier han.

Hva er grønne sertifikater / el-sertifikater?

Grønne sertifikater er et virkemiddel som skal sørge for økt produksjon av fornybar energi.

Produsenter av fornybar energi får tildelt sertifikater tilsvarende mengden fornybar energi de produserer.

Ved at energikjøpere lovpålegges å kjøpe en viss mengde fornybar energi skapes det et marked for grønne sertifikater. Ved salg av sertifikatene får produsenter av fornybar energi en ekstra inntekt per enhet kraft, i tillegg til den vanlige inntekten ved salget av kraft.

Myndighetene fastsetter hvor mye fornybar energi som skal bygges ut gjennom mengden grønne sertifikater som gjøres tilgjengelig. Markedet skal stimulere til en effektiv utbygging ved at produksjonen av fornybar kraft til lavest mulig kostnader bygges ut først.


Dette mener Naturvernforbundet:


Naturvernforbundet er i utgangspunktet positive til et grønt sertifikatsystem. En ordning med grønne sertifikater kan stimulere til økt utbygging av ny fornybar energi og redusere klimautslippene.

Vi ønsker ikke et teknologinøytralt system. Støtten bør differensieres mellom ulike teknologier etter hvor moden og lønnsom den er.

De fleste vannkraftutbygginger er allerede lønnsomme, og støtte til vannkraft vil føre til økt press på det som er igjen av norsk vassdragsnatur.Øker presset
– Naturvernforbundet mener at de grønne sertifikatene ikke vil gi høyere støtte til nyere og mer lovende teknologier som vindkraft til havs, slik vi har foreslått, sier Odegard. Han mener regjeringen nå må se på hvordan man kan unngå at dette øker presset på norsk natur.
– Dersom ordningen blir som foreslått, må regjeringen føre en enda mer restriktiv konsesjonspolitikk, forhold til både vassdrag og andre inngrep i naturen gjennom ledninger og for eksempel vindkraftanlegg på land, slik at vi kan ta vare på de store naturverdiene, sier Odegard.

Må ikke bety frislipp
Naturvernforbundet mener at sertifikatsystemet ikke må bety et frislipp av alle store og små prosjekter, men man må begrense det til de områdene der man kan ta størst miljøhensyn.
Odegard mener likevel at de grønne sertifikatene kan bli et positivt tiltak om regjeringen makter å balansere hensynene til natur og ut bygging opp mot hverandre.

Lovforslaget sendes ut på høring i dag , og Naturvernforbundet vil komme med sine innspill.