Vil verne Hardangers smykke

– Det er gledelig at Arbeiderpartiet, SV og MDG vil verne Øystesevassdraget, som er svært viktig for naturmangfold og landskap i Hardanger. Det sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet, som helhjertet støtter verneforslaget fra de tre partiene.

Mennesker som jubler foran Øystesevassdraget

Øystesevassdraget renner fra fjell til fjord i Hardanger, et område der de aller fleste elver allerede er bygd ut. Vassdraget er et unikt og viktig landskapselement i et villmarkspreget område, og renner ned fra fjellet mot tettstedet Øystese. Langs vassdraget finnes rødlistede arter og vegetasjonstyper som trenger beskyttelse, og Ørredalsfossen er et spesielt majestetisk landemerke. Regjeringen stanset i sommer forslagene om utbygging av Øystesevassdraget. Nå vil Arbeiderpartiet, SV og MDG få et formelt vern av vassdraget, for å stanse eventuelle nye planer om utbygging.

Utbyggerne BKK og Øystese Kraft ville overføre store deler av vannet i en tunnel til nabodalføret, og permanent minke vannføringen i Øystesevassdraget. Samtidig ville de bygge kraftverk som skulle utnytte det gjenværende vannet i Øystesevassdraget. Disse planene ble stanset av Regjeringen i august i år av hensyn til naturmangfold og friluftsliv, etter at tilleggsutredninger utført på bestilling fra Naturvernforbundet i Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland viste et større naturmangfold enn utbyggerne hadde kartlagt. Et vern av vassdraget vil være i tråd med sommerens beslutning, og være med på å sikre naturverdiene i Øystesevassdraget for all fremtid.

– Regjeringa ønskjer at vi skal utnytte våre fornybare energiressursar. Samstundes må vi ta vare på verdifullt landskap, friluftsliv og biologisk mangfald. I denne saka har vi avgjort at omsynet til det siste må vega tyngst, sa statsminister Erna Solberg til NRK den gangen.

Det er uklart om forslaget vil få flertall på Stortinget. Fylkeslaget til Høyre er imidlertid klare i sin tale: vassdraget må vernes.
– Dette området er så unikt. Det er et av de siste store vassdragene. Det er en sterk miljøvernbevegelse i Høyre som er opptatt av å bevare natur for de kommende generasjonene. Det er en del av en god, konservativ tradisjon å verne så flott natur som dette til de kommende generasjonene, sa fylkesleder Peter Christian Frølich i Hordaland Høyre til Bergens Tidende allerede i april i år, før utbyggingsplanene var stanset.
– Allerede i sommer, da utbyggingene ble stanset, omtalte Hordaland Høyre dette som «vern av både øvre og nedre del av Øystesevassdraget», og understreket at dette var et gjennomslag for deres politikk, påpeker Lundberg.

Arbeiderpartiet har tidligere stemt mot vern av vassdraget. Nå har de snudd, og er med på å fremme verneforslaget.
– Det er svært gledelig at Arbeiderpartiet har snudd. I tillegg får også Senterpartiet mulighet til å vise at de er et parti som vil ta vare på særlig verdifull natur. Vi håper og tror verneforslaget kan få bred støtte på Stortinget, sier Lundberg.