Vindkraft i urørt natur – Appell holdt utenfor Stortinget søndag 8. september 2019

Appell holdt av Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg og generalsekretær Maren Esmark.

Vi står overfor to enorme utfordringer: klimaendringer og tap av naturmangfold. Rapporten til FNs naturpanel er en alvorlig advarsel som viser at tap av naturområder og arter skjer i en skremmende fart – og det skyldes i stor grad nedbygging av areal.

Ødelagte økosystem gjør oss enda mer sårbare for klimaendringer, slik at et villere, varmere, tørrere og våtere klima rammer hardere.

Utfasing av fossil energi må skje raskt! Det haster!

Men selv om klimautfordringen haster – så haster det også å stanse nedbyggingen og ødeleggelsen av naturen. Og vi er samlet her i dag for å gi en tydelig beskjed til norske rikspolitikere om at nok er nok. Utbygging av fornybar energi kan ikke skje på bekostning av vår urørte natur. På bekostning av truede arter. På bekostning av nærnaturen, stillheten og våre vakre fjell og kystområder som ikke tåler nok et inngrep fra den enorme industriutbyggingen som vindkraftanlegg er.

Nedbygging av verdifull natur er ikke en god klimaløsning. Den siste rapporten fra FNs naturpanel viser at tapet av natur og arter regnes som en like alvorlig trussel som klimaendringene, og de to må løses i fellesskap, ikke på bekostning av hverandre. Arealbruk er den viktigste årsaken til at arter og naturtyper er truet, også i Norge.

De siste ti årene har regjeringen gitt en rekke tillatelser til svært arealkrevende vindkraftutbygginger i norsk natur. Konsesjonene er basert på mangelfulle naturkartlegginger og på liten kunnskap om lokale naturforhold.

Og dere som er her i dag skal vite at Naturvernforbundet har forsøkt å stanse disse konsesjonene. Over hele landet har våre tillitsvalgte og aktive i fylkes- og lokallag klaget og gitt innspill. Men vi er ikke blitt hørt.

For ti år siden vedtok Stortinget naturmangfoldloven. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har invitert oss til kake og ti-årsfeiring om noen uker. Da kommer vi til å si til han at denne loven har du ikke brukt godt nok!

Vindkraft er fornybar energi som kan bidra til å fase ut den fossile, men dagens hårreisende utbygging i viktige naturområder er uansvarlig og vi risikerer stort tap av naturmangfold.

Naturvernforbundet krever at energi- og miljømyndighetene foretar nye og langt mer omfattende miljøkartlegginger i alle områder der det er gitt konsesjon til vindkraftverk og hvor utbygging enda ikke har startet. Dersom undersøkelsen viser konsesjoner som er gitt på feil grunnlag, så må konsesjonen trekkes tilbake og utbyggingen stanses.