Vindkraftutbygging må ta mer hensyn til naturen

Olje- og energidepartementet har varslet en stortingsmelding om vindkraft på land før sommeren. Naturvernforbundet ber om at prosessen ikke blir forhastet.

Vindmøller i naturen

Naturvernforbundet understreker at hensyn til natur, friluftsliv og urfolk må bli vektlagt bedre i konsesjonssystemet for vindkraft.

Nedbygging av verdifull natur er ikke en god klimaløsning. Den siste rapporten fra FNs naturpanel viser at tapet av natur og arter regnes som en like alvorlig trussel som klimaendringene, og de to må løses i fellesskap, ikke på bekostning av hverandre.

Naturvernforbundet ønsker å bidra til at framtidens konsesjonssystem for vindkraft på land blir mer bærekraftig. I vårt innspill til konsesjonssystemet kommer vi med en rekke anbefalinger til Olje- og energidepartementet for å sikre at naturhensyn blir tillagt langt større vekt når vindkraftkonsesjoner skal vurderes. Av tiltakene som anbefales er en mulighet for at myndighetene kan gi tidlig avslag til prosjekter som åpenbart ikke bør ha vindkraft, inkludert prosjekter i inngrepsfrie naturområder.

– Vindkraft er et kontroversielt tema som opptar mange. Det er viktig at regjeringen tar til seg rådene som kommer fra interesseorganisasjoner og andre berørte parter, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Videre mener organisasjonen at miljømyndighetene må spille en større rolle i vindkraftsaker, og at kartlegginger og utredninger må bli bedre.