– Advarer sterkt mot ny veikryssing

Naturvernforbundet engasjerer seg sterkt mot ny veikryssing av Oslofjorden. – Framtidas transportbehov må løses med kollektivtrafikk, ikke flere trailere og biler, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Høringene til konseptutvalgutredningen for ny fastlandsforbindelse over Oslofjorden har kommet. Mange er kritiske til Statens vegvesens, men sterke interesser støtter stadig en ny fast forbindelse. Naturvernforbundet er sterkt kritiske til alle nye veikryssinger på grunn av de negative effektene for klima og natur.  

– I stedet for å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør vi bruke ressursene på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene, og til å etablere en effektiv jernbaneforbindelse mellom Oslo og Gøteborg for både person- og godstrafikk, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener at dette i langt større grad vil bygge opp om viktige mål om reduserte klimagassutslipp, mer gods på jernbane og god areal- og transportpolitikk som reduserer bilbruken. 

Avviser alle veikryssinger
I sin høringsuttalelse avviser Naturvernforbundet alle forslag til ny fast veikryssing.

– Nye faste veikryssinger vil ødelegge natur, gi større klimautslipp, og ha tvilsom nytteverdi for samfunnet. Det vil også gi ny trafikk i flere byområder, der vi allerede har bestemt at biltrafikken ikke skal øke. Alle de analyserte fjordkryssingene i konseptvalgutredningen vil ved realisering skape konflikter med verdifull natur, som det også fins mye av utenom verneområdene, skriver Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse. 

Forbundet mener ny veikryssing av fjorden kan løses på en mer akseptabel måte ved å styrke ferjetilbudet Moss–Horten med hyppigere avganger med elektriske ferjer, og at et ekstra tunnelløp langs Oslofjordtunnellen kan aksepteres. 

Naturvernforbundets lokallag i Horten og fylkeslaget i Østfold deler begge bekymringene for økt klimagassutslipp og energibruk som følge av økt biltrafikk. De bekymrer seg også for effektene på lokale naturområder og kulturminner. 

– Uerstattelige verdier i form av kulturlandskap og kulturminner ikke er tilstrekkelig vektlagt i utredningen, påpeker Naturvernforbundet i Horten i sin høringsuttalelse. 

Naturvernforbundet i Østfold frykter effekten på Jeløya, og Mosseskogen, som både er et viktig naturområde og et område med en rik kulturhistorie. De mener også at nærmiljøet forringes av å ha en stygg, støyende og forurensende bru rett over deler av byen. Begge lokallag tar til orde for at framtidas transportutfordringer løses med miljøvennlige ferje- og togløsninger.