Aksjonerte mot skogsbilvei

Ti aksjonister gikk tirsdag morgen til aksjon mot Løvenskiolds bygging av en skogsbilvei i et av Nordmarkas mest urørte områder. – Vi gir oss ikke før veibyggingen er stanset, sier Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

Aksjonistene ville stanse byggearbeidene som nå pågår i Dammyrdalsveien ved å sette seg i veien for anleggsmaskinene. Veiarbeidet var i gang på morgenen, men arbeiderne forlot området før aksjonistene nådde inn. Den nye veien vil skjære gjennom det siste beltet med sammenhengende, veiløs natur mellom Oslo/Bærum og Ringerike.

– Det er tydelig at grunneieren er redd for oppmerksomhet om saken, sier Andersen, som er styreleder i NOA. – Denne byggingen er igangsatt uten at det er foretatt avklaring av hvordan slike veier skal behandles etter markaloven, sier han.

– Dette er mitt hjertebarn
Polfarer og eventyrer Liv Arnesen møtte opp før aksjonen for å gi sin støtte til aksjonistene.

– Dette er mitt hjertebarn. Det er et urørt område, hvor man kan gå milevis uten å se en skogsbilvei. Jeg bruker marka mye og er ofte i akkurat dette området. Det er veldig trist om denne veien kommer. Vi er i ferd med å ødelegge den unike naturen vi har, det er bare til å gråte av. Nå må vi ta vare på det som er igjen, sier Arnesen.

Hun hadde ikke tid til å være med på gårsdagens aksjon, men sier at hun er villig til å bruke sivil ulydighet for å stanse veien.

Saken hos Sivilombudsmannen
Fylkesmannen på sin side mener det ikke er nødvendig med en vurdering av veiens konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelse, fordi området er regulert til LNF (landbruk, natur og friluftsformål) i kommuneplanen. Dette er NOA helt uenig i. For tre måneder siden brakte NOA saken inn for Sivilombudsmannen. En avgjørelse er ventet snarlig.

– NOA krever en reell vurdering av hva veien betyr for friluftsliv og naturopplevelse. Blir Fylkesmannens tolkning av loven stående, er det snart fritt fram for veibygging i Marka. Saken kan derfor få store konsekvenser, sier Andersen.

Arbeidet er satt i gang til tross for anmodninger om å vente til Sivilombudsmannen har behandlet saken. Cirka 250 meter vei er allerede bygget opp med store mengder tilkjørt stein. Når veien er ferdig vil den være 1,8 kilometer lang. Arbeidet pågikk i hele forrige uke, med full intensitet, men stoppet opp tirsdag, da aksjonistene nærmet seg.

Krokskogen naturreservat
Veien er lagt helt inntil Krokskogen naturreservat. «Naturreservatet har høye naturverdier med større og sammenhengende gammelskog, god forekomst av truet og sjelden sopp- og lavflora, samt et rikt fugle- og dyreliv. Det utgjør samtidig et stort og representativt barskogområde for høyereliggende deler av Krokskogen», står det å lese i Miljødirektoratets beskrivelse av området.