Økonomiarbeid i lagene

Her har vi samlet nyttig informasjon om økonomiarbeidet i lagene, som regnskapsføring, kontingentrefusjon og momskompensasjonsordningen

Regnskapsføring

Alle lokal- og fylkeslagene skal føre regnskap! Vi anbefaler at alle lag velger en kasserer eller økonomiansvarlig som har hovedansvar for økonomien. Hvis dette ikke velges av årsmøtet, anbefaler vi at styret fordeler dette ansvaret i første styremøte etter årsmøtet.

NB! Dersom laget får regnskapet ført av en ekstern regnskapsfører, er det fortsatt viktig å ha et styremedlem som har ansvar for å følge opp og holde kontroll på økonomien.

Mal til regnskapsføring

Vi har utarbeidet en egen mal for regnskapsføring. I denne malen kan du enkelt endre poster og føre bilag for bilag. Denne malen passer godt for lokal- og fylkeslagene som ikke har alt for mange ut- og innbetalinger i løpet av et år.

I fanen for «bilagsføring» legger du inn bilag for bilag og denne snakker sammen med fanen «regnskap», slik at regnskapet til en hver tid er oppdatert med din bilagsføring.

Dersom du vil endre postene i regnskapet gjør du dette i fanen «regnskap» som automatisk endrer disse i fanen «bilagsføring».

Husk: å endre 20XX til riktig årstall.

Dersom du er usikker eller har spørsmål om regnskapsføring i laget – ta kontakt med oss på okonomi@naturvernforbundet.no.

Hvorfor er det så viktig med regnskapsføring?

  • En ryddig økonomi gir forutsigbarhet.
  • Penger gir aktivitet, og aktivitet kan igjen gi penger (for eksempel aktivitetstilskudd)
  • Utfordringene ved å ikke ha økonomien i orden kan være store og krevende, derfor anbefaler vi at man har en god g ryddig økonomi slik at vi kan bruke mest mulig av tiden vår på det viktige naturvernarbeidet vi brenner for.

Revidering av regnskap

Alle regnskap i lokal- og fylkeslag skal revideres av en uavhengig revisor. Dette kreves av Naturvernforbundets vedtekter (§§ 8-5, 9.c og 9-7, 5.c).

Revidering av regnskapet er en kvalitetssikring av regnskapet. Det er viktig for søknad om momskompensasjon. Og gir årsmøtet trygghet i å godkjenne regnskapet.

Veldig få av fylkes- og lokallagene i Naturvernforbundet faller inn under kravet om en autorisert revisor. Dere kan derfor velge lekpersoner som revisor(er). Det viktigste er at dette er en eller flere person(er) som ikke sitter i styret og er skikket til å kunne gå igjennom regnskapet til laget.

Dette må du huske på til regnskapsføring!

  • Et regnskapsår følger kalenderåret, altså et regnskap skal gi bilde av perioden 01.01-31.12.
  • Sørg for å ha et godt system for lagring av bilag. Det skal være mulig å ettergå regskapet.
  • Bilag skal lagres i 5 år! Dette betyr at bilagene for 2022 kan tidligst makuleres etter 01.01.2028, og ikke så lenge etter.
  • Oppdatere informasjon i Brønnøysundregistrene. Les mer om dette her.

Kontingentrefusjon

Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag utregnes etter faktisk innbetalt sum per medlem i perioden 1. oktober – 30. september hvert år. Det som ble betalt i kontingentåret 2022 blir betalt ut til lokal- og fylkeslagene i 2023. Altså kontingentrefusjonen utbetales året etter inntekten.

Utbetaling av kontingent til fylkeslag gjøres etter vedtektenes § 2-5, 4:
«Fylkeslagets andel er 40 % av beregningsgrunnlaget fra alle fylkeslagets medlemmer. I tillegg får fylkeslaget 10 % av kontingenten fra medlemmer i kommuner/bydeler med aktive lokallag.»

Utbetaling av kontingent til lokallag gjøres etter vedtektenes § 2-5, 5:
«Lokallagenes andel er 30 % av beregningsgrunnlaget fra lokallagenes medlemmer. Kriteriet for å få utbetalt lokallagsandelen er at lokallaget skal være aktivt, jf § 7-4.»

Beregningsgrunnlaget for fordeling er brutto kontingentinntekter fratrukket 15%, som er verve- og innkrevingskostnader.

Alle lokal- og fylkeslag mottar oversikt i november/desember over kontingentrefusjon for neste år, slik at dette kan være med i budsjettarbeidet for det kommende året.

Momskompensasjonsordningen

Momskompensasjonsordningen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, fungerer slik at det er sentralleddet som søker på vegne av hele organisasjonen. Det betyr at det er det sentrale sekretariatet som søker om momskompensasjon på vegne av landsforbundet og alle lokal- og fylkeslag.

Det er et krav at lagene som skal få tildelt momskompensasjon er registrert i Brønnøysundregistrene med både enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Videre må våre lag levere regnskap innen de frister som er fastsatt i vedtektene for å bli med i vårt søknadsgrunnlag.

Det er en forsinkelse i ordningen, slik at momskompensasjon for 2021 blir søkt om i 2022, og utbetalt til lagene i 2023.

Spørsmål om kontingentrefusjon eller momskompensasjon?

Ta kontakt med organisasjon@naturvernforbundet.no!