Hvordan jobbe med saker

Her finner du informasjon om hvordan dere kan jobbe med ulike saker i lokal- og fylkeslaget.

I grunnlovens paragraf 110b fra 1992 står det at «enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten».

Selv om vi i Norge har lover og regler for å beskytte natur og miljø, er det et problem at de ikke alltid følges, eller at myndighetene av og til tillater aktivitet i strid med miljølovverket. Derfor er det en viktig oppgave for natur- og miljøvernerne å jobbe for naturens rettigheter.

Men hvordan skal man gå frem? Det er flere veier til målet, både for enkeltpersoner og lag. Vi har i dag et omfattende og komplisert lovverk for å begrense skadene fra menneskers påvirkning på natur og miljø. Naturmangfoldloven, miljøinformasjonsloven, plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og forurensningsloven er eksempler på disse.

Men lover, forskrifter og retningslinjer bare noen verktøy i arbeidet for å bevare naturen. Miljøvern handler ofte om interessekonflikter, og noen ganger er det mer effektivt å bruke politiske kanaler eller media enn lovene. Norge har en rekke gode miljølover. Men disse må brukes aktivt og riktig om de skal ha noen effekt.

Lokalt selvstyre

Nesten all natur i Norge ligger i en kommune og forvaltes av kommunale folkevalgte. De spiller dermed hovedrollen når natur skal vernes, økosystemer bevares, energi spares og når ny virksomhet skal etableres.

Kommunene er ansvarlige for arealpolitikken i Norge, og mange er allerede offensive i arbeidet med å ta vare på naturen. Flere styrer etter et prinsipp om å være arealnøytrale. Med naturavtalens klare mål om at vi må få mer natur, gjennom blant annet restaurering, må ambisjonene økes. Kommunene må bli naturpositive, og det er viktig at lokaldemokratiet brukes til å påvirke til dette.

Last ned våre veiledere

Vi har i disse faktaarkene samlet egne erfaringer og råd fra Norges beste miljøjurister om hvilke muligheter kommunepolitikere og lokale naturvernere har til å redde natur gjennom kommunalt selvstyre.