Kommunenes miljøansvar

Kommunene har ansvaret for arealpolitikken i Norge og er dermed førstelinja for å forsvare vår natur mot ødeleggende inngrep.

personer med skilt

Kommunene er ansvarlige for arealpolitikken i Norge. De spiller dermed hovedrollen når natur skal vernes, økosystemer bevares, energi spares og når ny virksomhet skal etableres. Det er ved kommunevalgene hvert fjerde år vi avgjør hvem som skal ha hovedansvaret for bevaring av norsk natur. Kommune- og fylkespolitikerne kan også gjøre en stor innsats for å kutte klimagassutslipp, spare energi og gjøre transportsektoren grønnere.

Kommunene bestemmer over:

Hyttebygging

Nye hyttefelt beslaglegger ofte verdifull natur og kommunale ressurser. Befolkningen i stadig flere kommuner har fått nok, og ber om hyttebyggestopp. Kommunepolitikerne styrer dette!

Vindkraft

Utbygging av vindkraft innebærer store arealinngrep. Veier og nye energianlegg har stått for mesteparten av reduksjonen av inngrepsfri natur i Norge de siste åra. Heldigvis har kommunepolitikerne fått makta til å si nei til naturødeleggende vindkraftanlegg!

Energisparing

Det er store muligheter for energieffektivisering av bygg. Dette er det raskeste og minst konfliktfylte tiltaket for å få strøm til andre formål. Kommunene må gå foran for å sikre at vi bruker energien effektivt!

Marint vern

Norges kyst- og havnatur er i verdensklasse. Her finnes et stort biologisk mangfold samt enormt verdifulle fornybare ressurser og økosystemtjenester: tareskoger, ålegress, rik bløtbunn, korallrev, gyteplasser, oppvekstplasser og beiteområder. Vi tar ikke godt nok vare på disse fantastiske naturverdiene i dag.

Skog

Skogbruket reguleres i hovedsak av statlige regler. Det
samme gjelder ordningen med frivillig vern. Men også kommunene
har gode virkemidler for å ta vare på skog og trær.

Oppdrett

Fiskeoppdrett i åpne merder beslaglegger fjordarealer og gir utslipp. Kommunene har vetorett fra starten: Om ikke kommunepolitikerne regulerer sjøareal til oppdrett, kan det heller ikke legges anlegg der.

Klima

Klimakrisen er global, men løsningen er lokal. Din stemme teller. Bli med og krev klimahandling i kommunevalget!

Til deg som jobber med valget for ditt lokal- eller fylkeslag

Naturvernforbundet engasjerer seg i mange saker som er aktuelle for flere fylker og kommuner. Mye av dialogen og debatten foregår på sosiale medier. Vi har derfor laget bilder og tekster til sosiale medier som alle lag er velkomne til å bruke.

marint vern

Til deg som er lokalpolitiker eller -kandidat

Vet du at kommunene har hovedansvaret for å ta vare på naturen, gjennom å ha ansvaret for disponering av arealer? Og kjenner du til alle mulighetene kommunen har for å faktisk ta vare på sin natur?

– Det viktigste miljøvalget

Kommunene er ansvarlige for arealpolitikken i Norge. De spiller dermed hovedrollen når natur skal vernes, økosystemer bevares, energi spares og når ny virksomhet skal etableres. I årets valg avgjør vi hvem som skal ha hovedansvaret for bevaring av norsk natur.

Rainer Altenkamp

Om Naturvernforbundets nøytralitet

Naturvernforbundet har mange meninger om natur- og miljøpolitikk, men er likevel en partipolitisk nøytral organisasjon. Det betyr at våre vurderinger av partier og politikere tar utgangspunkt i den politikken de fører, ikke hvilken politisk «farge» de har. Naturvernforbundet tar ikke stilling til hvilken politisk «blokk» som skal styre Norge, fylkeskommunene eller kommunene. Vi anbefaler velgerne å stemme på partier og politikere som på en troverdig måte viser at de står opp for naturvern, klimakutt og andre miljøsaker.

Det kan være en stor variasjon i miljøengasjement mellom enkeltpersoner internt i ett og samme parti, og lokalpolitikken følger ikke alltid samme mønster som rikspolitikken. Ved lokalvalg stemmer velgerne ikke bare på politiske partier eller lister. Vi har også en stor påvirkning på hvilke politikere som faktisk blir valgt. Som velgere kan vi bidra til å få miljøengasjerte politikere inn i styrene, også fra andre lister enn den vi stemmer på.

Naturvernforbundet er en organisasjon for og av 36 000 medlemmer rundt i hele landet. Våre over hundre lokallag har mange tillitsvalgte som engasjerer seg på fritida. Det er ikke til å unngå at noen av disse også er aktive i et politisk parti. I slike tilfeller er det viktig at de tillitsvalgte er tydelige på hvilken rolle de har, og at de ikke blander hatter når de for eksempel uttalelser seg i aviser eller skriver innlegg i sosiale medier. Å være partipolitisk nøytrale betyr også at vi normalt ikke arrangerer åpne møter eller lager medieutspill sammen med bare ett politisk parti. Naturvernforbundet ønsker å ha en god dialog med alle politiske partier som viser en positiv interesse for natur- og miljøvern, noe som også betyr at vi kan delta på deres arrangementer og naturligvis ha både formell og uformell dialog.

Kontakt og samarbeid med parti og grupperinger som fremmer rasistiske og høyreekstreme holdninger, bryter med verdiene våre. Slike miljø får derfor ikke mikrofonstativ på våre arrangementer.