Hyttebygging

Det bygges mellom 4000 og 7000 hytter og fritidshus hvert eneste år i Norge. Denne nedbyggingen av areal er en stor trussel mot natur og artsmangfold.

hytter i skog

Det bygges ned stadig mer natur i Norge. Mange av hyttene som bygges i dag, er komplette hus med vann, strøm og kloakk og gjerne vinterbrøytet vei helt fram. Det bygges nå nye «byer» i naturen, og kommunene konkurrerer om å være de mest positive til hyttebyene. Naturvernforbundet mener at dette er en utvikling som ikke kan fortsette, står det i en ny uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre.

Årlig bygges det mellom 4000 og 7000 hytter og fritidshus i Norge. Det bygges ved havet, i fjellskogen og i høyfjellet. Nye hyttebyer anlegges ofte i natur som fra før er lite påvirket av inngrep. En gjennomsnittshytte legger beslag på om lag én dekar tomteareal, og i tillegg kommer veier og annen infrastruktur, både til selve hyttebyggingen og for å betjene økende trafikk mellom byene og hytteområdene. Økt biltrafikk bidrar også til høyere CO2-utslipp.

I sin iver etter å få nye hytteeiere til kommunen tillates bygging av både hytter og veier også på myrarealer. Myrene graves opp og fylles med stein og grus. Nye veier legges og hytter bygges der det var myr. Myr er levested for mange viktige arter av planter og dyr. Myr holder på vann, og myrene våre er enorme karbonlager som binder karbon hvert eneste år. Når det bygges hytter eller veier i myr, blir de drenert. Dermed starter nedbrytingen av myra, og vi får et betydelig utslipp av klimagasser.

Se vårt Webinar fra mai 2023


Naturvernforbundet viser til Granavollen-plattformen, som sier at regjeringen vil: «Utarbeide en ny veileder om fritidsbebyggelse og vurdere statlige planretningslinjer for fjellområder med stort utbyggingspress. Hovedformålet med eventuelle statlige planretningslinjer vil være å klargjøre nasjonal politikk for bærekraftig utvikling i fjellområdene der hensynet til næringsutvikling, friluftsliv, landskap, naturmangfold, landbruk og energiproduksjon er viktig.»

Naturvernforbundet krever følgende:

  • Kommunepolitikerne må legge til rette for naturbruk og turisme uten omfattende hyttebygging, og de må legge til rette for hyttebygging med minst mulig inngrep.
  • Fylkeskommunene må legge regionale planer for arealbruk som inkluderer egnede arealer for hyttebygging, og gjennom disse stanse overbudspraksisen mellom kommunene for å tiltrekke seg mest mulig hyttebygging.
  • Det må innføres forbud mot all bygging av hytter eller veier på myrarealer.
  • Regjeringen må snarest utarbeide ambisiøse planretningslinjer for hvordan framtidig hyttebygging skal kunne gjøres uten å øke presset på truet natur, truede og sårbare arter og inngrepsfrie naturområder (INON), som forbyr nedbygging av myr, og som ikke reduserer verdifulle friluftsområder. Planretningslinjene må omfatte all hyttebygging. Naturvernforbundet ønsker å bidra som en aktiv innspiller i dette arbeidet.
  • Ved planlegging av områder må det tilrettelegges for kollektive reisemuligheter.

Her kan du laste ned uttalelsen: Hyttebygging truer naturen i Norge