Vindkraft

Utbygging av vindkraftanlegg innebærer betydelige arealinngrep. Naturvernforbundet mener at all naturødeleggende vindindustri må stanses.

vindpark

Naturvernforbundet har i mange år arbeidet mot naturødeleggende vindkraft.

På kort tid har store naturområder blitt rasert. Vindkraftindustrien beslaglegger store områder og fører til betydelige arealinngrep med bygging av anleggsveier, skjæringer, utfyllinger og kraftgater i tillegg til vindturbinene i seg selv. 

Utbyggingen av vindkraft i Norge har skjedd med mangelfull naturkartlegging og dårlig involvering av lokalbefolkning, organisasjoner og naturbaserte næringer. I mange saker kan det se ut til at hensynet til utbygger har kommet i første rekke. Vi har dessverre sett altfor mange eksempler på naturforringelse og overkjøring av samiske interesser.

Selv om fornybar energi trengs for å fase ut fossil energi, er vi også avhengig av en robust og intakt natur. Vi kan ikke sette kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold opp mot hverandre – vi må finne løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen.


 

Naturøydeleggjande vindindustri må stansast. Utbygging må begrensast til mindre anlegg, i industrialiserte område. Der slike anlegg er bygd, må det bli stilt krav til sikring mot forureining og garantiar for at område blir rydda etter at konsesjonstida går ut.

Naturvernforbundets prinsipprogram (2022)

Hva mener Naturvernforbundet om vindkraft?

 • Naturvernforbundet ønsker strengere krav til utbyggingen av vindkraft på land.
 • Naturødeleggende vindindustri må stanses.
 • Utbygging må begrenses til mindre anlegg, i industrialiserte områder.
 • Ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi.
 • Det må være strengere krav til kartlegging av naturverdier.

Vindkraftanlegg eller vindpark?

Det ligger makt i begrepene vi velger å bruke. Tygg litt på ordene anlegg og park. Park gir assosiasjoner til grønne områder og natur. Anlegg er mer beskrivende når man skal snakke om industriområder med turbiner og annen infrastruktur. Vindkraftanlegg er nettopp det: kraftanlegg. Derfor prøver vi i Naturvernforbundet å bruke vindkraftanlegg / vindkraftverk / vindindustri, ikke vindpark når vi snakker om vindkraft.

Hva er problemet?

I stedet for å forsøke å bygge vindkraft langs eksisterende inngrep, eller der naturen allerede er forringet, planlegges vindkraftverk ofte i verdifull natur som har vært lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Intakte naturområder er uforenlig med vindkraftindustri.

I tillegg til vindturbinene består kraftanlegget av mye annen infrastruktur, som et omfattende veinett som stykker opp og drenerer området. Utbygging av vindkraftanlegg fører til at naturområder blir fragmentert og redusert, og at sårbare og sjeldne naturtyper bygges ned.

Arealinngrep er den største akutte trusselen mot natur og artsmangfold både nasjonalt og globalt, og 90% av alle rødlista arter i Norge trues nettopp på grunn av arealendringer og arealødeleggelse. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene. 

 • Natur bygges ned og ødelegges. Naturen er ikke en ubegrenset ressurs – det blir stadig mindre natur.
 • Leveområder for truede og sårbare arter blir fragmentert og redusert.
 • Mange vindkraftanlegg i Norge er tvunget inn i reinens leveområder, og utgjør en stor trussel mot retten til samisk kulturutøvelse.
 • 90% av alle rødlista arter i Norge trues av arealendringer og arealødeleggelse. Arealinngrep er den største trusselen mot natur og artsmangfold både nasjonalt og globalt.

Visste du at…

verdens høyeste vindturbiner er 260 meter for installasjon til havs, og 200 meter på land? De blir stadig større.
vindturbiner og kraftlinjer er trusler for Europas største ugle, hubro? Hubro er i dag sterkt truet.

Hvordan jobber Naturvernforbundet?

Naturvernforbundet jobber nasjonalt opp mot energi- og miljømyndigheter for å bevare natur og kreve miljøhensyn i vann- og vindkraftsaker. Lokal- og fylkeslag gjør den viktige jobben med å følge med på saker i sine kommuner.

Det er i hovedsak våre aktive og tillitsvalgte lokalt som gir innspill til politikere, miljøforvaltning, utbyggere og skriver høringsuttalelser.

Noen konkrete eksempler på anlegg vi jobber mot

 • Bergeheia (Rogaland/Agder)
 • Buheii (Agder)
 • Songkjølen/Engerfjellet (Nord-Odal)
 • Guleslettene (Vestland)
 • Bremangerlandet (Vestland)
 • Smøla (Møre og Romsdal)
 • Innvordfjellet (Trøndelag)
 • Sørmarkfjellet (Trøndelag)
 • Storheia og Roan (Fosen i Trøndelag)
 • Davvi (Finnmark)
 • Andmyran (Nordland)
 • Øyfjellet (Nordland)
 • Sjonfjellet (Nordland)
 • Kalvvatnan (Nordland)
 • Havsul 1 (havvind Møre og Romsdal)
 • Siragrunnen (havvind Rogaland)
 • Vidar (Havvind i Skagerrak)

Systemet må bli bedre – tidlig avslag

Vi jobber for at dagens konsesjonssystem skal bli bedre og ivareta natur- og friluftslivshensyn.

Saksbehandlingen av kontroversielle vindkraftprosjekter er et spørsmål om tidsbruk. Konsesjonsmyndigheten NVE burde hatt muligheten til å tidlig legge vekk saker som åpenbart er så konfliktfylte at de ikke blir noe av. Dette vil føre til mer fornuftig ressursbruk og bidra til å begrense konflikter knyttet til prosjekter som ikke er realistiske.

Dagens system mangler også kriterier for tidlig avslag av prosjekter som åpenbart vil innebære naturødeleggelse. Dersom noen planlegger å bygge vindkraft i følgende områder – bør NVE ha mulighet til å avslå prosjektet på et tidlig stadium:

• Verneområder og INON-områder med buffersoner.

• Store sammenhengende naturområder med urørt preg, truede naturtyper, nasjonalt og regionalt viktige friluftslivsområder, og utvalgte kulturlandskap.

• IBA-områder, viktige leveområder og trekkområder for ansvarsarter, truede og prioriterte arter som blant annet villrein.

• Myr og annen våtmark, torvmark og karbonrik skog.

I praksis vil dette utgjøre en første grovsortering for uegnede lokaliteter for utbygging mtp. naturverdier, som kan bidra til raskere og mer ryddige prosesser.


Mennesker som viser frem sine fuglekasserFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra. Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!