Søke støtte til aktiviteter

Her har vi samlet informasjon om ulike søknadsordninger vi har i Naturvernforbundet, og hvordan man kan jobbe med å søke finansiering eksternt.

Alt vi bedriver i Naturvernforbundet er en aktivitet, og de aller fleste aktivitetene har til felles at vi trenger penger for å kunne gjennomføre de. Fast for alle lokallagene og fylkeslagene er at man mottar kontingentrefusjon. I tillegg mottar alle lagene som leverer regnskap i tide, og er registrert i frivillighetsregisteret momskompensasjon. Du kan lese mer om kontingentrefusjon og momskompensasjon her.

Søknadsordninger internt

Søke finansiering eksternt

Det er mange som ønsker å gi midler til gode prosjekter. Her finner du tips til hvordan skrive prosjektsøknad og hvor du kan søke penger.

Hvor kan du søke penger?

Det er mange ulike stiftelser, legater og tilskuddsordninger der ute. Om prosjektet ditt omfavner et konkret området er det lurt å undersøke om kommunen eller fylkeskommunen i område har tilskuddsordning som passer ditt prosjekt.

Tips til søknadsarbeidet

1. Identifiser riktig finansieringskilde: Forsikre deg om at du søker fra støtteordninger som er relevante for prosjektet ditt. Dette kan inkludere offentlige organer, private stiftelser, næringslivssamarbeid eller ideelle organisasjoner. Pass på at prosjektet ditt passer med deres prioriteringer og mål.

2. Forstå retningslinjer og krav: Les nøye gjennom retningslinjene for søknaden. Følg kravene til formatering, innhold og tidsfrister. Dersom man ikke oppfyller kravene kan søknaden din blir avvist før den blir vurdert.

3. Utform en tydelig prosjektbeskrivelse: Beskriv prosjektets mål, formål, aktiviteter, forventede resultater og potensiell påvirkning. Unngå unødvendig jargon og vær tydelig i beskrivelsen av hvordan prosjektet ditt vil løse et problem eller fylle en nødvendighet.

4. Argumenter for viktigheten: Forklar hvorfor prosjektet ditt er viktig og relevant. Beskriv hvordan det fyller et gap i eksisterende kunnskap eller tjenester, og hvordan det kan bidra til samfunnet eller det aktuelle fagfeltet. Et tips er å koble argumentasjonen opp mot målet til søknadsordningen.

5. Lag et realistisk budsjett: Utarbeid et detaljert budsjett som viser hvordan midlene vil bli brukt. Vær realistisk når du estimerer kostnader, og sørg for at budsjettet er i samsvar med prosjektets omfang og mål. Et tips er å vise i søknaden hvor mye midler organisasjonen går inn med selv. 

6. Dokumenter tidligere prestasjoner: Hvis dere har gjennomført lignende prosjekter før kan dere vise til resultatene i søknaden. Dette kan bidra til å bygge tillit og vise at dere har erfaring og evne til å gjennomføre prosjektet.

7. Samarbeid og partnerskap: Hvis mulig, inkluder informasjon om samarbeid eller partnerskap med andre organisasjoner eller eksperter som kan styrke prosjektets gjennomførbarhet og potensial.

8. Klart språk og struktur: Skriv klart og presist. Unngå vagt språkbruk og overdrivelser. Del søknaden inn i tydelige avsnitt eller seksjoner for enkel lesbarhet.

9. Se gjennom søknaden flere ganger: Få andre til å gjennomgå søknaden din før du sender den inn. Dette kan hjelpe deg med å fange eventuelle feil eller uklarheter og gi verdifulle innspill for forbedring.

10. Ta kontakt: Er du usikker om prosjektet er i tråd med søknadsordningen eller ønsker tilbakemelding på prosjektet kan du kontakte støtteordningen. De fleste støtteordninger har en e-post eller kontaktperson man kan kontakte ved spørsmål.

Husk at konkurranse om prosjektmidler kan være tøff, så ikke bli frustrert om du ikke umiddelbart får tildelt midler. Bruk tilbakemeldinger til å forbedre fremtidige søknader og fortsett å søke fra ulike ordninger.