Dette mener vi om samferdsel

Transportbehovet i samfunnet må reduseres og gjøres mindre energikrevende, arealkrevende og forurensende.

Det krever en overgang fra privatbilisme til mer miljøvennlige transportformer.

Kollektivtilbudet må bedres, jernbanen må settes i stand til å ta unna langt mer av person- og godstransporten, og det må legges bedre til rette for syklende og gående.

Transportreduserende virkemiddel må også tas i bruk. Utbygging av firefeltsveier fører til store arealinngrep, økt bilisme og økte utslipp. Ikke minst må byene og tettstedene planlegges slik at vi blir mindre avhengig av transport.

I tillegg må det satses mer på miljøvennlig teknologi som for eksempel energieffektive motorer, miljøvennlig drivstoff og nullutslippsteknologi.